ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 16)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏనా వో అగ్నిం నమసోర్జో నపాతమ్ ఆ హువే |
  ప్రియం చేతిష్ఠమ్ అరతిం స్వధ్వరం విశ్వస్య దూతమ్ అమృతమ్ || 7-016-01

  స యోజతే అరుషా విశ్వభోజసా స దుద్రవత్ స్వాహుతః |
  సుబ్రహ్మా యజ్ఞః సుశమీ వసూనాం దేవం రాధో జనానామ్ || 7-016-02

  ఉద్ అస్య శోచిర్ అస్థాద్ ఆజుహ్వానస్య మీళ్హుషః |
  ఉద్ ధూమాసో అరుషాసో దివిస్పృశః సమ్ అగ్నిమ్ ఇన్ధతే నరః || 7-016-03

  తం త్వా దూతం కృణ్మహే యశస్తమం దేవాఆ వీతయే వహ |
  విశ్వా సూనో సహసో మర్తభోజనా రాస్వ తద్ యత్ త్వేమహే || 7-016-04

  త్వమ్ అగ్నే గృహపతిస్ త్వం హోతా నో అధ్వరే |
  త్వమ్ పోతా విశ్వవార ప్రచేతా యక్షి వేషి చ వార్యమ్ || 7-016-05

  కృధి రత్నం యజమానాయ సుక్రతో త్వం హి రత్నధా అసి |
  ఆ న ఋతే శిశీహి విశ్వమ్ ఋత్విజం సుశంసో యశ్ చ దక్షతే || 7-016-06

  త్వే అగ్నే స్వాహుత ప్రియాసః సన్తు సూరయః |
  యన్తారో యే మఘవానో జనానామ్ ఊర్వాన్ దయన్త గోనామ్ || 7-016-07

  యేషామ్ ఇళా ఘృతహస్తా దురోణ ఆఅపి ప్రాతా నిషీదతి |
  తాంస్ త్రాయస్వ సహస్య ద్రుహో నిదో యచ్ఛా నః శర్మ దీర్ఘశ్రుత్ || 7-016-08

  స మన్ద్రయా చ జిహ్వయా వహ్నిర్ ఆసా విదుష్టరః |
  అగ్నే రయిమ్ మఘవద్భ్యో న ఆ వహ హవ్యదాతిం చ సూదయ || 7-016-09

  యే రాధాంసి దదత్య్ అశ్వ్యా మఘా కామేన శ్రవసో మహః |
  తాఅంహసః పిపృహి పర్తృభిష్ ట్వం శతమ్ పూర్భిర్ యవిష్ఠ్య || 7-016-10

  దేవో వో ద్రవిణోదాః పూర్ణాం వివష్ట్య్ ఆసిచమ్ |
  ఉద్ వా సిఞ్చధ్వమ్ ఉప వా పృణధ్వమ్ ఆద్ ఇద్ వో దేవ ఓహతే || 7-016-11

  తం హోతారమ్ అధ్వరస్య ప్రచేతసం వహ్నిం దేవా అకృణ్వత |
  దధాతి రత్నం విధతే సువీర్యమ్ అగ్నిర్ జనాయ దాశుషే || 7-016-12