ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 15)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉపసద్యాయ మీళ్హుష ఆస్యే జుహుతా హవిః |
  యో నో నేదిష్ఠమ్ ఆప్యమ్ || 7-015-01

  యః పఞ్చ చర్షణీర్ అభి నిషసాద దమే-దమే |
  కవిర్ గృహపతిర్ యువా || 7-015-02

  స నో వేదో అమాత్యమ్ అగ్నీ రక్షతు విశ్వతః |
  ఉతాస్మాన్ పాత్వ్ అంహసః || 7-015-03

  నవం ను స్తోమమ్ అగ్నయే దివః శ్యేనాయ జీజనమ్ |
  వస్వః కువిద్ వనాతి నః || 7-015-04

  స్పార్హా యస్య శ్రియో దృశే రయిర్ వీరవతో యథా |
  అగ్రే యజ్ఞస్య శోచతః || 7-015-05

  సేమాం వేతు వషట్కృతిమ్ అగ్నిర్ జుషత నో గిరః |
  యజిష్ఠో హవ్యవాహనః || 7-015-06

  ని త్వా నక్ష్య విశ్పతే ద్యుమన్తం దేవ ధీమహి |
  సువీరమ్ అగ్న ఆహుత || 7-015-07

  క్షప ఉస్రశ్ చ దీదిహి స్వగ్నయస్ త్వయా వయమ్ |
  సువీరస్ త్వమ్ అస్మయుః || 7-015-08

  ఉప త్వా సాతయే నరో విప్రాసో యన్తి ధీతిభిః |
  ఉపాక్షరా సహస్రిణీ || 7-015-09

  అగ్నీ రక్షాంసి సేధతి శుక్రశోచిర్ అమర్త్యః |
  శుచిః పావక ఈడ్యః || 7-015-10

  స నో రాధాంస్య్ ఆ భరేశానః సహసో యహో |
  భగశ్ చ దాతు వార్యమ్ || 7-015-11

  త్వమ్ అగ్నే వీరవద్ యశో దేవశ్ చ సవితా భగః |
  దితిశ్ చ దాతి వార్యమ్ || 7-015-12

  అగ్నే రక్షా ణో అంహసః ప్రతి ష్మ దేవ రీషతః |
  తపిష్ఠైర్ అజరో దహ || 7-015-13

  అధా మహీ న ఆయస్య్ అనాధృష్టో నృపీతయే |
  పూర్ భవా శతభుజిః || 7-015-14

  త్వం నః పాహ్య్ అంహసో దోషావస్తర్ అఘాయతః |
  దివా నక్తమ్ అదాభ్య || 7-015-15