ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 14)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిధా జాతవేదసే దేవాయ దేవహూతిభిః |
  హవిర్భిః శుక్రశోచిషే నమస్వినో వయం దాశేమాగ్నయే || 7-014-01

  వయం తే అగ్నే సమిధా విధేమ వయం దాశేమ సుష్టుతీ యజత్ర |
  వయం ఘృతేనాధ్వరస్య హోతర్ వయం దేవ హవిషా భద్రశోచే || 7-014-02

  ఆ నో దేవేభిర్ ఉప దేవహూతిమ్ అగ్నే యాహి వషట్కృతిం జుషాణః |
  తుభ్యం దేవాయ దాశతః స్యామ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-014-03