ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 33)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శ్విత్యఞ్చో మా దక్షిణతస్కపర్దా ధియంజిన్వాసో అభి హి ప్రమన్దుః |
  ఉత్తిష్ఠన్ వోచే పరి బర్హిషో నౄన్ న మే దూరాద్ అవితవే వసిష్ఠాః || 7-033-01

  దూరాద్ ఇన్ద్రమ్ అనయన్న్ ఆ సుతేన తిరో వైశన్తమ్ అతి పాన్తమ్ ఉగ్రమ్ |
  పాశద్యుమ్నస్య వాయతస్య సోమాత్ సుతాద్ ఇన్ద్రో ऽవృణీతా వసిష్ఠాన్ || 7-033-02

  ఏవేన్ ను కం సిన్ధుమ్ ఏభిస్ తతారేవేన్ ను కమ్ భేదమ్ ఏభిర్ జఘాన |
  ఏవేన్ ను కం దాశరాజ్ఞే సుదాసమ్ ప్రావద్ ఇన్ద్రో బ్రహ్మణా వో వసిష్ఠాః || 7-033-03

  జుష్టీ నరో బ్రహ్మణా వః పితౄణామ్ అక్షమ్ అవ్యయం న కిలా రిషాథ |
  యచ్ ఛక్వరీషు బృహతా రవేణేన్ద్రే శుష్మమ్ అదధాతా వసిష్ఠాః || 7-033-04

  ఉద్ ద్యామ్ ఇవేత్ తృష్ణజో నాథితాసో ऽదీధయుర్ దాశరాజ్ఞే వృతాసః |
  వసిష్ఠస్య స్తువత ఇన్ద్రో అశ్రోద్ ఉరుం తృత్సుభ్యో అకృణోద్ ఉలోకమ్ || 7-033-05

  దణ్డా ఇవేద్ గోజనాస ఆసన్ పరిచ్ఛిన్నా భరతా అర్భకాసః |
  అభవచ్ చ పురతా వసిష్ఠ ఆద్ ఇత్ తృత్సూనాం విశో అప్రథన్త || 7-033-06

  త్రయః కృణ్వన్తి భువనేషు రేతస్ తిస్రః ప్రజా ఆర్యా జ్యోతిరగ్రాః |
  త్రయో ఘర్మాస ఉషసం సచన్తే సర్వాఇత్ తాఅను విదుర్ వసిష్ఠాః || 7-033-07

  సూర్యస్యేవ వక్షథో జ్యోతిర్ ఏషాం సముద్రస్యేవ మహిమా గభీరః |
  వాతస్యేవ ప్రజవో నాన్యేన స్తోమో వసిష్ఠా అన్వేతవే వః || 7-033-08

  త ఇన్ నిణ్యం హృదయస్య ప్రకేతైః సహస్రవల్శమ్ అభి సం చరన్తి |
  యమేన తతమ్ పరిధిం వయన్తో ऽప్సరస ఉప సేదుర్ వసిష్ఠాః || 7-033-09

  విద్యుతో జ్యోతిః పరి సంజిహానమ్ మిత్రావరుణా యద్ అపశ్యతాం త్వా |
  తత్ తే జన్మోతైకం వసిష్ఠాగస్త్యో యత్ త్వా విశ ఆజభార || 7-033-10

  ఉతాసి మైత్రావరుణో వసిష్ఠోర్వశ్యా బ్రహ్మన్ మనసో ऽధి జాతః |
  ద్రప్సం స్కన్నమ్ బ్రహ్మణా దైవ్యేన విశ్వే దేవాః పుష్కరే త్వాదదన్త || 7-033-11

  స ప్రకేత ఉభయస్య ప్రవిద్వాన్ సహస్రదాన ఉత వా సదానః |
  యమేన తతమ్ పరిధిం వయిష్యన్న్ అప్సరసః పరి జజ్ఞే వసిష్ఠః || 7-033-12

  సత్రే హ జాతావ్ ఇషితా నమోభిః కుమ్భే రేతః సిషిచతుః సమానమ్ |
  తతో హ మాన ఉద్ ఇయాయ మధ్యాత్ తతో జాతమ్ ఋషిమ్ ఆహుర్ వసిష్ఠమ్ || 7-033-13

   ఉక్థభృతం సామభృతమ్ బిభర్తి గ్రావాణమ్ బిభ్రత్ ప్ర వదాత్య్ అగ్రే |
  ఉపైనమ్ ఆధ్వం సుమనస్యమానా ఆ వో గచ్ఛాతి ప్రతృదో వసిష్ఠః || 7-033-14