ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 101)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తిస్రో వాచః ప్ర వద జ్యోతిరగ్రా యా ఏతద్ దుహ్రే మధుదోఘమ్ ఊధః |
  స వత్సం కృణ్వన్ గర్భమ్ ఓషధీనాం సద్యో జాతో వృషభో రోరవీతి || 7-101-01

  యో వర్ధన ఓషధీనాం యో అపాం యో విశ్వస్య జగతో దేవ ఈశే |
  స త్రిధాతు శరణం శర్మ యంసత్ త్రివర్తు జ్యోతిః స్వభిష్ట్య్ అస్మే || 7-101-02

  స్తరీర్ ఉ త్వద్ భవతి సూత ఉ త్వద్ యథావశం తన్వం చక్ర ఏషః |
  పితుః పయః ప్రతి గృభ్ణాతి మాతా తేన పితా వర్ధతే తేన పుత్రః || 7-101-03

  యస్మిన్ విశ్వాని భువనాని తస్థుస్ తిస్రో ద్యావస్ త్రేధా సస్రుర్ ఆపః |
  త్రయః కోశాస ఉపసేచనాసో మధ్వ శ్చోతన్త్య్ అభితో విరప్శమ్ || 7-101-04

  ఇదం వచః పర్జన్యాయ స్వరాజే హృదో అస్త్వ్ అన్తరం తజ్ జుజోషత్ |
  మయోభువో వృష్టయః సన్త్వ్ అస్మే సుపిప్పలా ఓషధీర్ దేవగోపాః || 7-101-05

  స రేతోధా వృషభః శశ్వతీనాం తస్మిన్న్ ఆత్మా జగతస్ తస్థుషశ్ చ |
  తన్ మ ఋతమ్ పాతు శతశారదాయ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-101-06