ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 100)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  నూ మర్తో దయతే సనిష్యన్ యో విష్ణవ ఉరుగాయాయ దాశత్ |
  ప్ర యః సత్రాచా మనసా యజాత ఏతావన్తం నర్యమ్ ఆవివాసాత్ || 7-100-01

  త్వం విష్ణో సుమతిం విశ్వజన్యామ్ అప్రయుతామ్ ఏవయావో మతిం దాః |
  పర్చో యథా నః సువితస్య భూరేర్ అశ్వావతః పురుశ్చన్ద్రస్య రాయః || 7-100-02

  త్రిర్ దేవః పృథివీమ్ ఏష ఏతాం వి చక్రమే శతర్చసమ్ మహిత్వా |
  ప్ర విష్ణుర్ అస్తు తవసస్ తవీయాన్ త్వేషం హ్య్ అస్య స్థవిరస్య నామ || 7-100-03

  వి చక్రమే పృథివీమ్ ఏష ఏతాం క్షేత్రాయ విష్ణుర్ మనుషే దశస్యన్ |
  ధ్రువాసో అస్య కీరయో జనాస ఉరుక్షితిం సుజనిమా చకార || 7-100-04

  ప్ర తత్ తే అద్య శిపివిష్ట నామార్యః శంసామి వయునాని విద్వాన్ |
  తం త్వా గృణామి తవసమ్ అతవ్యాన్ క్షయన్తమ్ అస్య రజసః పరాకే || 7-100-05

  కిమ్ ఇత్ తే విష్ణో పరిచక్ష్యమ్ భూత్ ప్ర యద్ వవక్షే శిపివిష్టో అస్మి |
  మా వర్పో అస్మద్ అప గూహ ఏతద్ యద్ అన్యరూపః సమిథే బభూథ || 7-100-06

  వషట్ తే విష్ణవ్ ఆస ఆ కృణోమి తన్ మే జుషస్వ శిపివిష్ట హవ్యమ్ |
  వర్ధన్తు త్వా సుష్టుతయో గిరో మే యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-100-07