ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 9)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అహశ్ చ కృష్ణమ్ అహర్ అర్జునం చ వి వర్తేతే రజసీ వేద్యాభిః |
  వైశ్వానరో జాయమానో న రాజావాతిరజ్ జ్యోతిషాగ్నిస్ తమాంసి || 6-009-01

  నాహం తన్తుం న వి జానామ్య్ ఓతుం న యం వయన్తి సమరే ऽతమానాః |
  కస్య స్విత్ పుత్ర ఇహ వక్త్వాని పరో వదాత్య్ అవరేణ పిత్రా || 6-009-02

  స ఇత్ తన్తుం స వి జానాత్య్ ఓతుం స వక్త్వాన్య్ ఋతుథా వదాతి |
  య ఈం చికేతద్ అమృతస్య గోపా అవశ్ చరన్ పరో అన్యేన పశ్యన్ || 6-009-03

  అయం హోతా ప్రథమః పశ్యతేమమ్ ఇదం జ్యోతిర్ అమృతమ్ మర్త్యేషు |
  అయం స జజ్ఞే ధ్రువ ఆ నిషత్తో ऽమర్త్యస్ తన్వా వర్ధమానః || 6-009-04

  ధ్రువం జ్యోతిర్ నిహితం దృశయే కమ్ మనో జవిష్ఠమ్ పతయత్స్వ్ అన్తః |
  విశ్వే దేవాః సమనసః సకేతా ఏకం క్రతుమ్ అభి వి యన్తి సాధు || 6-009-05

  వి మే కర్ణా పతయతో వి చక్షుర్ వీదం జ్యోతిర్ హృదయ ఆహితం యత్ |
  వి మే మనశ్ చరతి దూరాధీః కిం స్విద్ వక్ష్యామి కిమ్ ఉ నూ మనిష్యే || 6-009-06

  విశ్వే దేవా అనమస్యన్ భియానాస్ త్వామ్ అగ్నే తమసి తస్థివాంసమ్ |
  వైశ్వానరో ऽవతూతయే నో ऽమర్త్యో ऽవతూతయే నః || 6-009-07