ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 8)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పృక్షస్య వృష్ణో అరుషస్య నూ సహః ప్ర ను వోచం విదథా జాతవేదసః |
  వైశ్వానరాయ మతిర్ నవ్యసీ శుచిః సోమ ఇవ పవతే చారుర్ అగ్నయే || 6-008-01

  స జాయమానః పరమే వ్యోమని వ్రతాన్య్ అగ్నిర్ వ్రతపా అరక్షత |
  వ్య్ అన్తరిక్షమ్ అమిమీత సుక్రతుర్ వైశ్వానరో మహినా నాకమ్ అస్పృశత్ || 6-008-02

  వ్య్ అస్తభ్నాద్ రోదసీ మిత్రో అద్భుతో ऽన్తర్వావద్ అకృణోజ్ జ్యోతిషా తమః |
  వి చర్మణీవ ధిషణే అవర్తయద్ వైశ్వానరో విశ్వమ్ అధత్త వృష్ణ్యమ్ || 6-008-03

  అపామ్ ఉపస్థే మహిషా అగృభ్ణత విశో రాజానమ్ ఉప తస్థుర్ ఋగ్మియమ్ |
  ఆ దూతో అగ్నిమ్ అభరద్ వివస్వతో వైశ్వానరమ్ మాతరిశ్వా పరావతః || 6-008-04

  యుగే-యుగే విదథ్యం గృణద్భ్యో ऽగ్నే రయిం యశసం ధేహి నవ్యసీమ్ |
  పవ్యేవ రాజన్న్ అఘశంసమ్ అజర నీచా ని వృశ్చ వనినం న తేజసా || 6-008-05

  అస్మాకమ్ అగ్నే మఘవత్సు ధారయానామి క్షత్రమ్ అజరం సువీర్యమ్ |
  వయం జయేమ శతినం సహస్రిణం వైశ్వానర వాజమ్ అగ్నే తవోతిభిః || 6-008-06

  అదబ్ధేభిస్ తవ గోపాభిర్ ఇష్టే ऽస్మాకమ్ పాహి త్రిషధస్థ సూరీన్ |
  రక్షా చ నో దదుషాం శర్ధో అగ్నే వైశ్వానర ప్ర చ తారీ స్తవానః || 6-008-07