ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 7)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మూర్ధానం దివో అరతిమ్ పృథివ్యా వైశ్వానరమ్ ఋత ఆ జాతమ్ అగ్నిమ్ |
  కవిం సమ్రాజమ్ అతిథిం జనానామ్ ఆసన్న్ ఆ పాత్రం జనయన్త దేవాః || 6-007-01

  నాభిం యజ్ఞానాం సదనం రయీణామ్ మహామ్ ఆహావమ్ అభి సం నవన్త |
  వైశ్వానరం రథ్యమ్ అధ్వరాణాం యజ్ఞస్య కేతుం జనయన్త దేవాః || 6-007-02

  త్వద్ విప్రో జాయతే వాజ్య్ అగ్నే త్వద్ వీరాసో అభిమాతిషాహః |
  వైశ్వానర త్వమ్ అస్మాసు ధేహి వసూని రాజన్ స్పృహయాయ్యాణి || 6-007-03

  త్వాం విశ్వే అమృత జాయమానం శిశుం న దేవా అభి సం నవన్తే |
  తవ క్రతుభిర్ అమృతత్వమ్ ఆయన్ వైశ్వానర యత్ పిత్రోర్ అదీదేః || 6-007-04

  వైశ్వానర తవ తాని వ్రతాని మహాన్య్ అగ్నే నకిర్ ఆ దధర్ష |
  యజ్ జాయమానః పిత్రోర్ ఉపస్థే ऽవిన్దః కేతుం వయునేష్వ్ అహ్నామ్ || 6-007-05

  వైశ్వానరస్య విమితాని చక్షసా సానూని దివో అమృతస్య కేతునా |
  తస్యేద్ ఉ విశ్వా భువనాధి మూర్ధని వయా ఇవ రురుహుః సప్త విస్రుహః || 6-007-06

  వి యో రజాంస్య్ అమిమీత సుక్రతుర్ వైశ్వానరో వి దివో రోచనా కవిః |
  పరి యో విశ్వా భువనాని పప్రథే ऽదబ్ధో గోపా అమృతస్య రక్షితా || 6-007-07