ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 10)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పురో వో మన్ద్రం దివ్యం సువృక్తిమ్ ప్రయతి యజ్ఞే అగ్నిమ్ అధ్వరే దధిధ్వమ్ |
  పుర ఉక్థేభిః స హి నో విభావా స్వధ్వరా కరతి జాతవేదాః || 6-010-01

  తమ్ ఉ ద్యుమః పుర్వణీక హోతర్ అగ్నే అగ్నిభిర్ మనుష ఇధానః |
  స్తోమం యమ్ అస్మై మమతేవ శూషం ఘృతం న శుచి మతయః పవన్తే || 6-010-02

  పీపాయ స శ్రవసా మర్త్యేషు యో అగ్నయే దదాశ విప్ర ఉక్థైః |
  చిత్రాభిస్ తమ్ ఊతిభిశ్ చిత్రశోచిర్ వ్రజస్య సాతా గోమతో దధాతి || 6-010-03

  ఆ యః పప్రౌ జాయమాన ఉర్వీ దూరేదృశా భాసా కృష్ణాధ్వా |
  అధ బహు చిత్ తమ ఊర్మ్యాయాస్ తిరః శోచిషా దదృశే పావకః || 6-010-04

  నూ నశ్ చిత్రమ్ పురువాజాభిర్ ఊతీ అగ్నే రయిమ్ మఘవద్భ్యశ్ చ ధేహి |
  యే రాధసా శ్రవసా చాత్య్ అన్యాన్ సువీర్యేభిశ్ చాభి సన్తి జనాన్ || 6-010-05

  ఇమం యజ్ఞం చనో ధా అగ్న ఉశన్ యం త ఆసానో జుహుతే హవిష్మాన్ |
  భరద్వాజేషు దధిషే సువృక్తిమ్ అవీర్ వాజస్య గధ్యస్య సాతౌ || 6-010-06

  వి ద్వేషాంసీనుహి వర్ధయేళామ్ మదేమ శతహిమాః సువీరాః || 6-010-07