ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 11)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యజస్వ హోతర్ ఇషితో యజీయాన్ అగ్నే బాధో మరుతాం న ప్రయుక్తి |
  ఆ నో మిత్రావరుణా నాసత్యా ద్యావా హోత్రాయ పృథివీ వవృత్యాః || 6-011-01

  త్వం హోతా మన్ద్రతమో నో అధ్రుగ్ అన్తర్ దేవో విదథా మర్త్యేషు |
  పావకయా జుహ్వా వహ్నిర్ ఆసాగ్నే యజస్వ తన్వం తవ స్వామ్ || 6-011-02

  ధన్యా చిద్ ధి త్వే ధిషణా వష్టి ప్ర దేవాఞ్ జన్మ గృణతే యజధ్యై |
  వేపిష్ఠో అఙ్గిరసాం యద్ ధ విప్రో మధు ఛన్దో భనతి రేభ ఇష్టౌ || 6-011-03

  అదిద్యుతత్ స్వ్ అపాకో విభావాగ్నే యజస్వ రోదసీ ఉరూచీ |
  ఆయుం న యం నమసా రాతహవ్యా అఞ్జన్తి సుప్రయసమ్ పఞ్చ జనాః || 6-011-04

  వృఞ్జే హ యన్ నమసా బర్హిర్ అగ్నావ్ అయామి స్రుగ్ ఘృతవతీ సువృక్తిః |
  అమ్యక్షి సద్మ సదనే పృథివ్యా అశ్రాయి యజ్ఞః సూర్యే న చక్షుః || 6-011-05

  దశస్యా నః పుర్వణీక హోతర్ దేవేభిర్ అగ్నే అగ్నిభిర్ ఇధానః |
  రాయః సూనో సహసో వావసానా అతి స్రసేమ వృజనం నాంహః || 6-011-06