ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 12)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మధ్యే హోతా దురోణే బర్హిషో రాళ్ అగ్నిస్ తోదస్య రోదసీ యజధ్యై |
  అయం స సూనుః సహస ఋతావా దూరాత్ సూర్యో న శోచిషా తతాన || 6-012-01

  ఆ యస్మిన్ త్వే స్వ్ అపాకే యజత్ర యక్షద్ రాజన్ సర్వతాతేవ ను ద్యౌః |
  త్రిషధస్థస్ తతరుషో న జంహో హవ్యా మఘాని మానుషా యజధ్యై || 6-012-02

  తేజిష్ఠా యస్యారతిర్ వనేరాట్ తోదో అధ్వన్ న వృధసానో అద్యౌత్ |
  అద్రోఘో న ద్రవితా చేతతి త్మన్న్ అమర్త్యో ऽవర్త్ర ఓషధీషు || 6-012-03

  సాస్మాకేభిర్ ఏతరీ న శూషైర్ అగ్ని ష్టవే దమ ఆ జాతవేదాః |
  ద్ర్వన్నో వన్వన్ క్రత్వా నార్వోస్రః పితేవ జారయాయి యజ్ఞైః || 6-012-04

  అధ స్మాస్య పనయన్తి భాసో వృథా యత్ తక్షద్ అనుయాతి పృథ్వీమ్ |
  సద్యో యః స్యన్ద్రో విషితో ధవీయాన్ ఋణో న తాయుర్ అతి ధన్వా రాట్ || 6-012-05

  స త్వం నో అర్వన్ నిదాయా విశ్వేభిర్ అగ్నే అగ్నిభిర్ ఇధానః |
  వేషి రాయో వి యాసి దుచ్ఛునా మదేమ శతహిమాః సువీరాః || 6-012-06