ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 13)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వద్ విశ్వా సుభగ సౌభగాన్య్ అగ్నే వి యన్తి వనినో న వయాః |
  శ్రుష్టీ రయిర్ వాజో వృత్రతూర్యే దివో వృష్టిర్ ఈడ్యో రీతిర్ అపామ్ || 6-013-01

  త్వమ్ భగో న ఆ హి రత్నమ్ ఇషే పరిజ్మేవ క్షయసి దస్మవర్చాః |
  అగ్నే మిత్రో న బృహత ఋతస్యాసి క్షత్తా వామస్య దేవ భూరేః || 6-013-02

  స సత్పతిః శవసా హన్తి వృత్రమ్ అగ్నే విప్రో వి పణేర్ భర్తి వాజమ్ |
  యం త్వమ్ ప్రచేత ఋతజాత రాయా సజోషా నప్త్రాపాం హినోషి || 6-013-03

  యస్ తే సూనో సహసో గీర్భిర్ ఉక్థైర్ యజ్ఞైర్ మర్తో నిశితిం వేద్యానట్ |
  విశ్వం స దేవ ప్రతి వారమ్ అగ్నే ధత్తే ధాన్యమ్ పత్యతే వసవ్యాః || 6-013-04

  తా నృభ్య ఆ సౌశ్రవసా సువీరాగ్నే సూనో సహసః పుష్యసే ధాః |
  కృణోషి యచ్ ఛవసా భూరి పశ్వో వయో వృకాయారయే జసురయే || 6-013-05

  వద్మా సూనో సహసో నో విహాయా అగ్నే తోకం తనయం వాజి నో దాః |
  విశ్వాభిర్ గీర్భిర్ అభి పూర్తిమ్ అశ్యామ్ మదేమ శతహిమాః సువీరాః || 6-013-06