ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 14)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నా యో మర్త్యో దువో ధియం జుజోష ధీతిభిః |
  భసన్ ను ష ప్ర పూర్వ్య ఇషం వురీతావసే || 6-014-01

  అగ్నిర్ ఇద్ ధి ప్రచేతా అగ్నిర్ వేధస్తమ ఋషిః |
  అగ్నిం హోతారమ్ ఈళతే యజ్ఞేషు మనుషో విశః || 6-014-02

  నానా హ్య్ అగ్నే ऽవసే స్పర్ధన్తే రాయో అర్యః |
  తూర్వన్తో దస్యుమ్ ఆయవో వ్రతైః సీక్షన్తో అవ్రతమ్ || 6-014-03

  అగ్నిర్ అప్సామ్ ఋతీషహం వీరం దదాతి సత్పతిమ్ |
  యస్య త్రసన్తి శవసః సంచక్షి శత్రవో భియా || 6-014-04

  అగ్నిర్ హి విద్మనా నిదో దేవో మర్తమ్ ఉరుష్యతి |
  సహావా యస్యావృతో రయిర్ వాజేష్వ్ అవృతః || 6-014-05

  అచ్ఛా నో మిత్రమహో దేవ దేవాన్ అగ్నే వోచః సుమతిం రోదస్యోః |
  వీహి స్వస్తిం సుక్షితిం దివో నౄన్ ద్విషో అంహాంసి దురితా తరేమ తా తరేమ తవావసా తరేమ|| 6-014-06