ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 15)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమమ్ ఊ షు వో అతిథిమ్ ఉషర్బుధం విశ్వాసాం విశామ్ పతిమ్ ఋఞ్జసే గిరా |
  వేతీద్ దివో జనుషా కచ్ చిద్ ఆ శుచిర్ జ్యోక్ చిద్ అత్తి గర్భో యద్ అచ్యుతమ్ || 6-015-01

  మిత్రం న యం సుధితమ్ భృగవో దధుర్ వనస్పతావ్ ఈడ్యమ్ ఊర్ధ్వశోచిషమ్ |
  స త్వం సుప్రీతో వీతహవ్యే అద్భుత ప్రశస్తిభిర్ మహయసే దివే-దివే || 6-015-02

  స త్వం దక్షస్యావృకో వృధో భూర్ అర్యః పరస్యాన్తరస్య తరుషః |
  రాయః సూనో సహసో మర్త్యేష్వ్ ఆ ఛర్దిర్ యచ్ఛ వీతహవ్యాయ సప్రథో భరద్వాజాయ సప్రథః|| 6-015-03

  ద్యుతానం వో అతిథిం స్వర్ణరమ్ అగ్నిం హోతారమ్ మనుషః స్వధ్వరమ్ |
  విప్రం న ద్యుక్షవచసం సువృక్తిభిర్ హవ్యవాహమ్ అరతిం దేవమ్ ఋఞ్జసే || 6-015-04

  పావకయా యశ్ చితయన్త్యా కృపా క్షామన్ రురుచ ఉషసో న భానునా |
  తూర్వన్ న యామన్న్ ఏతశస్య నూ రణ ఆ యో ఘృణే న తతృషాణో అజరః || 6-015-05

  అగ్నిమ్-అగ్నిం వః సమిధా దువస్యత ప్రియమ్-ప్రియం వో అతిథిం గృణీషణి |
  ఉప వో గీర్భిర్ అమృతం వివాసత|
  దేవో దేవేషు వనతే హి వార్యం దేవో దేవేషు వనతే హి నో దువః || 6-015-06

  సమిద్ధమ్ అగ్నిం సమిధా గిరా గృణే శుచిమ్ పావకమ్ పురో అధ్వరే ధ్రువమ్ |
  విప్రం హోతారమ్ పురువారమ్ అద్రుహం కవిం సుమ్నైర్ ఈమహే జాతవేదసమ్ || 6-015-07

  త్వాం దూతమ్ అగ్నే అమృతం యుగే-యుగే హవ్యవాహం దధిరే పాయుమ్ ఈడ్యమ్ |
  దేవాసశ్ చ మర్తాసశ్ చ జాగృవిం విభుం విశ్పతిం నమసా ని షేదిరే || 6-015-08

  విభూషన్న్ అగ్న ఉభయాఅను వ్రతా దూతో దేవానాం రజసీ సమ్ ఈయసే |
  యత్ తే ధీతిం సుమతిమ్ ఆవృణీమహే ऽధ స్మా నస్ త్రివరూథః శివో భవ || 6-015-09

  తం సుప్రతీకం సుదృశం స్వఞ్చమ్ అవిద్వాంసో విదుష్టరం సపేమ |
  స యక్షద్ విశ్వా వయునాని విద్వాన్ ప్ర హవ్యమ్ అగ్నిర్ అమృతేషు వోచత్ || 6-015-10

  తమ్ అగ్నే పాస్య్ ఉత తమ్ పిపర్షి యస్ త ఆనట్ కవయే శూర ధీతిమ్ |
  యజ్ఞస్య వా నిశితిం వోదితిం వా తమ్ ఇత్ పృణక్షి శవసోత రాయా || 6-015-11

  త్వమ్ అగ్నే వనుష్యతో ని పాహి త్వమ్ ఉ నః సహసావన్న్ అవద్యాత్ |
  సం త్వా ధ్వస్మన్వద్ అభ్య్ ఏతు పాథః సం రయి స్పృహయాయ్యః సహస్రీ || 6-015-12

  అగ్నిర్ హోతా గృహపతిః స రాజా విశ్వా వేద జనిమా జాతవేదాః |
  దేవానామ్ ఉత యో మర్త్యానాం యజిష్ఠః స ప్ర యజతామ్ ఋతావా || 6-015-13

  అగ్నే యద్ అద్య విశో అధ్వరస్య హోతః పావకశోచే వేష్ ట్వం హి యజ్వా |
  ఋతా యజాసి మహినా వి యద్ భూర్ హవ్యా వహ యవిష్ఠ యా తే అద్య || 6-015-14

  అభి ప్రయాంసి సుధితాని హి ఖ్యో ని త్వా దధీత రోదసీ యజధ్యై |
  అవా నో మఘవన్ వాజసాతావ్ అగ్నే విశ్వాని దురితా తరేమ తా తరేమ తవావసా తరేమ || 6-015-15

  అగ్నే విశ్వేభిః స్వనీక దేవైర్ ఊర్ణావన్తమ్ ప్రథమః సీద యోనిమ్ |
  కులాయినం ఘృతవన్తం సవిత్రే యజ్ఞం నయ యజమానాయ సాధు || 6-015-16

  ఇమమ్ ఉ త్యమ్ అథర్వవద్ అగ్నిమ్ మన్థన్తి వేధసః |
  యమ్ అఙ్కూయన్తమ్ ఆనయన్న్ అమూరం శ్యావ్యాభ్యః || 6-015-17

  జనిష్వా దేవవీతయే సర్వతాతా స్వస్తయే |
  ఆ దేవాన్ వక్ష్య్ అమృతాఋతావృధో యజ్ఞం దేవేషు పిస్పృశః || 6-015-18

  వయమ్ ఉ త్వా గృహపతే జనానామ్ అగ్నే అకర్మ సమిధా బృహన్తమ్ |
  అస్థూరి నో గార్హపత్యాని సన్తు తిగ్మేన నస్ తేజసా సం శిశాధి || 6-015-19