ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 16)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వమ్ అగ్నే యజ్ఞానాం హోతా విశ్వేషాం హితః |
  దేవేభిర్ మానుషే జనే || 6-016-01

  స నో మన్ద్రాభిర్ అధ్వరే జిహ్వాభిర్ యజా మహః |
  ఆ దేవాన్ వక్షి యక్షి చ || 6-016-02

  వేత్థా హి వేధో అధ్వనః పథశ్ చ దేవాఞ్జసా |
  అగ్నే యజ్ఞేషు సుక్రతో || 6-016-03

  త్వామ్ ఈళే అధ ద్వితా భరతో వాజిభిః శునమ్ |
  ఈజే యజ్ఞేషు యజ్ఞియమ్ || 6-016-04

  త్వమ్ ఇమా వార్యా పురు దివోదాసాయ సున్వతే |
  భరద్వాజాయ దాశుషే || 6-016-05

  త్వం దూతో అమర్త్య ఆ వహా దైవ్యం జనమ్ |
  శృణ్వన్ విప్రస్య సుష్టుతిమ్ || 6-016-06

  త్వామ్ అగ్నే స్వాధ్యో మర్తాసో దేవవీతయే |
  యజ్ఞేషు దేవమ్ ఈళతే || 6-016-07

  తవ ప్ర యక్షి సందృశమ్ ఉత క్రతుం సుదానవః |
  విశ్వే జుషన్త కామినః || 6-016-08

  త్వం హోతా మనుర్హితో వహ్నిర్ ఆసా విదుష్టరః |
  అగ్నే యక్షి దివో విశః || 6-016-09

  అగ్న ఆ యాహి వీతయే గృణానో హవ్యదాతయే |
  ని హోతా సత్సి బర్హిషి || 6-016-10

  తం త్వా సమిద్భిర్ అఙ్గిరో ఘృతేన వర్ధయామసి |
  బృహచ్ ఛోచా యవిష్ఠ్య || 6-016-11

  స నః పృథు శ్రవాయ్యమ్ అచ్ఛా దేవ వివాససి |
  బృహద్ అగ్నే సువీర్యమ్ || 6-016-12

  త్వామ్ అగ్నే పుష్కరాద్ అధ్య్ అథర్వా నిర్ అమన్థత |
  మూర్ధ్నో విశ్వస్య వాఘతః || 6-016-13

  తమ్ ఉ త్వా దధ్యఙ్ఙ్ ఋషిః పుత్ర ఈధే అథర్వణః |
  వృత్రహణమ్ పురందరమ్ || 6-016-14

  తమ్ ఉ త్వా పాథ్యో వృషా సమ్ ఈధే దస్యుహన్తమమ్ |
  ధనంజయం రణే-రణే || 6-016-15

  ఏహ్య్ ఊ షు బ్రవాణి తే ऽగ్న ఇత్థేతరా గిరః |
  ఏభిర్ వర్ధాస ఇన్దుభిః || 6-016-16

  యత్ర క్వ చ తే మనో దక్షం దధస ఉత్తరమ్ |
  తత్రా సదః కృణవసే || 6-016-17

  నహి తే పూర్తమ్ అక్షిపద్ భువన్ నేమానాం వసో |
  అథా దువో వనవసే || 6-016-18

  ఆగ్నిర్ అగామి భారతో వృత్రహా పురుచేతనః |
  దివోదాసస్య సత్పతిః || 6-016-19

  స హి విశ్వాతి పార్థివా రయిం దాశన్ మహిత్వనా |
  వన్వన్న్ అవాతో అస్తృతః || 6-016-20

  స ప్రత్నవన్ నవీయసాగ్నే ద్యుమ్నేన సంయతా |
  బృహత్ తతన్థ భానునా || 6-016-21

  ప్ర వః సఖాయో అగ్నయే స్తోమం యజ్ఞం చ ధృష్ణుయా |
  అర్చ గాయ చ వేధసే || 6-016-22

  స హి యో మానుషా యుగా సీదద్ ధోతా కవిక్రతుః |
  దూతశ్ చ హవ్యవాహనః || 6-016-23

  తా రాజానా శుచివ్రతాదిత్యాన్ మారుతం గణమ్ |
  వసో యక్షీహ రోదసీ || 6-016-24

  వస్వీ తే అగ్నే సందృష్టిర్ ఇషయతే మర్త్యాయ |
  ఊర్జో నపాద్ అమృతస్య || 6-016-25

  క్రత్వా దా అస్తు శ్రేష్ఠో ऽద్య త్వా వన్వన్ సురేక్ణాః |
  మర్త ఆనాశ సువృక్తిమ్ || 6-016-26

  తే తే అగ్నే త్వోతా ఇషయన్తో విశ్వమ్ ఆయుః |
  తరన్తో అర్యో అరాతీర్ వన్వన్తో అర్యో అరాతీః || 6-016-27

  అగ్నిస్ తిగ్మేన శోచిషా యాసద్ విశ్వం న్య్ అత్రిణమ్ |
  అగ్నిర్ నో వనతే రయిమ్ || 6-016-28

  సువీరం రయిమ్ ఆ భర జాతవేదో విచర్షణే |
  జహి రక్షాంసి సుక్రతో || 6-016-29

  త్వం నః పాహ్య్ అంహసో జాతవేదో అఘాయతః |
  రక్షా ణో బ్రహ్మణస్ కవే || 6-016-30

  యో నో అగ్నే దురేవ ఆ మర్తో వధాయ దాశతి |
  తస్మాన్ నః పాహ్య్ అంహసః || 6-016-31

  త్వం తం దేవ జిహ్వయా పరి బాధస్వ దుష్కృతమ్ |
  మర్తో యో నో జిఘాంసతి || 6-016-32

  భరద్వాజాయ సప్రథః శర్మ యచ్ఛ సహన్త్య |
  అగ్నే వరేణ్యం వసు || 6-016-33

  అగ్నిర్ వృత్రాణి జఙ్ఘనద్ ద్రవిణస్యుర్ విపన్యయా |
  సమిద్ధః శుక్ర ఆహుతః || 6-016-34

  గర్భే మాతుః పితుష్ పితా విదిద్యుతానో అక్షరే |
  సీదన్న్ ఋతస్య యోనిమ్ ఆ || 6-016-35

  బ్రహ్మ ప్రజావద్ ఆ భర జాతవేదో విచర్షణే |
  అగ్నే యద్ దీదయద్ దివి || 6-016-36

  ఉప త్వా రణ్వసందృశమ్ ప్రయస్వన్తః సహస్కృత |
  అగ్నే ససృజ్మహే గిరః || 6-016-37

  ఉప ఛాయామ్ ఇవ ఘృణేర్ అగన్మ శర్మ తే వయమ్ |
  అగ్నే హిరణ్యసందృశః || 6-016-38

  య ఉగ్ర ఇవ శర్యహా తిగ్మశృఙ్గో న వంసగః |
  అగ్నే పురో రురోజిథ || 6-016-39

  ఆ యం హస్తే న ఖాదినం శిశుం జాతం న బిభ్రతి |
  విశామ్ అగ్నిం స్వధ్వరమ్ || 6-016-40

  ప్ర దేవం దేవవీతయే భరతా వసువిత్తమమ్ |
  ఆ స్వే యోనౌ ని షీదతు || 6-016-41

  ఆ జాతం జాతవేదసి ప్రియం శిశీతాతిథిమ్ |
  స్యోన ఆ గృహపతిమ్ || 6-016-42

  అగ్నే యుక్ష్వా హి యే తవాశ్వాసో దేవ సాధవః |
  అరం వహన్తి మన్యవే || 6-016-43

  అచ్ఛా నో యాహ్య్ ఆ వహాభి ప్రయాంసి వీతయే |
  ఆ దేవాన్ సోమపీతయే || 6-016-44

  ఉద్ అగ్నే భారత ద్యుమద్ అజస్రేణ దవిద్యుతత్ |
  శోచా వి భాహ్య్ అజర || 6-016-45

  వీతీ యో దేవమ్ మర్తో దువస్యేద్ అగ్నిమ్ ఈళీతాధ్వరే హవిష్మాన్ |
  హోతారం సత్యయజం రోదస్యోర్ ఉత్తానహస్తో నమసా వివాసేత్ || 6-016-46

  ఆ తే అగ్న ఋచా హవిర్ హృదా తష్టమ్ భరామసి |
  తే తే భవన్తూక్షణ ఋషభాసో వశా ఉత || 6-016-47

  అగ్నిం దేవాసో అగ్రియమ్ ఇన్ధతే వృత్రహన్తమమ్ |
  యేనా వసూన్య్ ఆభృతా తృళ్హా రక్షాంసి వాజినా || 6-016-48