ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 17)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పిబా సోమమ్ అభి యమ్ ఉగ్ర తర్ద ఊర్వం గవ్యమ్ మహి గృణాన ఇన్ద్ర |
  వి యో ధృష్ణో వధిషో వజ్రహస్త విశ్వా వృత్రమ్ అమిత్రియా శవోభిః || 6-017-01

  స ఈమ్ పాహి య ఋజీషీ తరుత్రో యః శిప్రవాన్ వృషభో యో మతీనామ్ |
  యో గోత్రభిద్ వజ్రభృద్ యో హరిష్ఠాః స ఇన్ద్ర చిత్రాఅభి తృన్ధి వాజాన్ || 6-017-02

  ఏవా పాహి ప్రత్నథా మన్దతు త్వా శ్రుధి బ్రహ్మ వావృధస్వోత గీర్భిః |
  ఆవిః సూర్యం కృణుహి పీపిహీషో జహి శత్రూఅభి గా ఇన్ద్ర తృన్ధి || 6-017-03

  తే త్వా మదా బృహద్ ఇన్ద్ర స్వధావ ఇమే పీతా ఉక్షయన్త ద్యుమన్తమ్ |
  మహామ్ అనూనం తవసం విభూతిమ్ మత్సరాసో జర్హృషన్త ప్రసాహమ్ || 6-017-04

  యేభిః సూర్యమ్ ఉషసమ్ మన్దసానో ऽవాసయో ऽప దృళ్హాని దర్ద్రత్ |
  మహామ్ అద్రిమ్ పరి గా ఇన్ద్ర సన్తం నుత్థా అచ్యుతం సదసస్ పరి స్వాత్ || 6-017-05

  తవ క్రత్వా తవ తద్ దంసనాభిర్ ఆమాసు పక్వం శచ్యా ని దీధః |
  ఔర్ణోర్ దుర ఉస్రియాభ్యో వి దృళ్హోద్ ఊర్వాద్ గా అసృజో అఙ్గిరస్వాన్ || 6-017-06

  పప్రాథ క్షామ్ మహి దంసో వ్య్ ఉర్వీమ్ ఉప ద్యామ్ ఋష్వో బృహద్ ఇన్ద్ర స్తభాయః |
  అధారయో రోదసీ దేవపుత్రే ప్రత్నే మాతరా యహ్వీ ఋతస్య || 6-017-07

  అధ త్వా విశ్వే పుర ఇన్ద్ర దేవా ఏకం తవసం దధిరే భరాయ |
  అదేవో యద్ అభ్య్ ఔహిష్ట దేవాన్ స్వర్షాతా వృణత ఇన్ద్రమ్ అత్ర || 6-017-08

  అధ ద్యౌశ్ చిత్ తే అప సా ను వజ్రాద్ ద్వితానమద్ భియసా స్వస్య మన్యోః |
  అహిం యద్ ఇన్ద్రో అభ్య్ ఓహసానం ని చిద్ విశ్వాయుః శయథే జఘాన || 6-017-09

  అధ త్వష్టా తే మహ ఉగ్ర వజ్రం సహస్రభృష్టిం వవృతచ్ ఛతాశ్రిమ్ |
  నికామమ్ అరమణసం యేన నవన్తమ్ అహిం సమ్ పిణగ్ ఋజీషిన్ || 6-017-10

  వర్ధాన్ యం విశ్వే మరుతః సజోషాః పచచ్ ఛతమ్ మహిషాఇన్ద్ర తుభ్యమ్ |
  పూషా విష్ణుస్ త్రీణి సరాంసి ధావన్ వృత్రహణమ్ మదిరమ్ అంశుమ్ అస్మై || 6-017-11

  ఆ క్షోదో మహి వృతం నదీనామ్ పరిష్ఠితమ్ అసృజ ఊర్మిమ్ అపామ్ |
  తాసామ్ అను ప్రవత ఇన్ద్ర పన్థామ్ ప్రార్దయో నీచీర్ అపసః సముద్రమ్ || 6-017-12

  ఏవా తా విశ్వా చకృవాంసమ్ ఇన్ద్రమ్ మహామ్ ఉగ్రమ్ అజుర్యం సహోదామ్ |
  సువీరం త్వా స్వాయుధం సువజ్రమ్ ఆ బ్రహ్మ నవ్యమ్ అవసే వవృత్యాత్ || 6-017-13

  స నో వాజాయ శ్రవస ఇషే చ రాయే ధేహి ద్యుమత ఇన్ద్ర విప్రాన్ |
  భరద్వాజే నృవత ఇన్ద్ర సూరీన్ దివి చ స్మైధి పార్యే న ఇన్ద్ర || 6-017-14

  అయా వాజం దేవహితం సనేమ మదేమ శతహిమాః సువీరాః || 6-017-15