ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 18)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తమ్ ఉ ష్టుహి యో అభిభూత్యోజా వన్వన్న్ అవాతః పురుహూత ఇన్ద్రః |
  అషాళ్హమ్ ఉగ్రం సహమానమ్ ఆభిర్ గీర్భిర్ వర్ధ వృషభం చర్షణీనామ్ || 6-018-01

  స యుధ్మః సత్వా ఖజకృత్ సమద్వా తువిమ్రక్షో నదనుమాఋజీషీ |
  బృహద్రేణుశ్ చ్యవనో మానుషీణామ్ ఏకః కృష్టీనామ్ అభవత్ సహావా || 6-018-02

  త్వం హ ను త్యద్ అదమాయో దస్యూఏకః కృష్టీర్ అవనోర్ ఆర్యాయ |
  అస్తి స్విన్ ను వీర్యం తత్ త ఇన్ద్ర న స్విద్ అస్తి తద్ ఋతుథా వి వోచః || 6-018-03

  సద్ ఇద్ ధి తే తువిజాతస్య మన్యే సహః సహిష్ఠ తురతస్ తురస్య |
  ఉగ్రమ్ ఉగ్రస్య తవసస్ తవీయో ऽరధ్రస్య రధ్రతురో బభూవ || 6-018-04

  తన్ నః ప్రత్నం సఖ్యమ్ అస్తు యుష్మే ఇత్థా వదద్భిర్ వలమ్ అఙ్గిరోభిః |
  హన్న్ అచ్యుతచ్యుద్ దస్మేషయన్తమ్ ఋణోః పురో వి దురో అస్య విశ్వాః || 6-018-05

  స హి ధీభిర్ హవ్యో అస్త్య్ ఉగ్ర ఈశానకృన్ మహతి వృత్రతూర్యే |
  స తోకసాతా తనయే స వజ్రీ వితన్తసాయ్యో అభవత్ సమత్సు || 6-018-06

  స మజ్మనా జనిమ మానుషాణామ్ అమర్త్యేన నామ్నాతి ప్ర సర్స్రే |
  స ద్యుమ్నేన స శవసోత రాయా స వీర్యేణ నృతమః సమోకాః || 6-018-07

  స యో న ముహే న మిథూ జనో భూత్ సుమన్తునామా చుమురిం ధునిం చ |
  వృణక్ పిప్రుం శమ్బరం శుష్ణమ్ ఇన్ద్రః పురాం చ్యౌత్నాయ శయథాయ నూ చిత్ || 6-018-08

  ఉదావతా త్వక్షసా పన్యసా చ వృత్రహత్యాయ రథమ్ ఇన్ద్ర తిష్ఠ |
  ధిష్వ వజ్రం హస్త ఆ దక్షిణత్రాభి ప్ర మన్ద పురుదత్ర మాయాః || 6-018-09

  అగ్నిర్ న శుష్కం వనమ్ ఇన్ద్ర హేతీ రక్షో ని ధక్ష్య్ అశనిర్ న భీమా |
  గమ్భీరయ ఋష్వయా యో రురోజాధ్వానయద్ దురితా దమ్భయచ్ చ || 6-018-10

  ఆ సహస్రమ్ పథిభిర్ ఇన్ద్ర రాయా తువిద్యుమ్న తువివాజేభిర్ అర్వాక్ |
  యాహి సూనో సహసో యస్య నూ చిద్ అదేవ ఈశే పురుహూత యోతోః || 6-018-11

  ప్ర తువిద్యుమ్నస్య స్థవిరస్య ఘృష్వేర్ దివో రరప్శే మహిమా పృథివ్యాః |
  నాస్య శత్రుర్ న ప్రతిమానమ్ అస్తి న ప్రతిష్ఠిః పురుమాయస్య సహ్యోః || 6-018-12

  ప్ర తత్ తే అద్యా కరణం కృతమ్ భూత్ కుత్సం యద్ ఆయుమ్ అతిథిగ్వమ్ అస్మై |
  పురూ సహస్రా ని శిశా అభి క్షామ్ ఉత్ తూర్వయాణం ధృషతా నినేథ || 6-018-13

  అను త్వాహిఘ్నే అధ దేవ దేవా మదన్ విశ్వే కవితమం కవీనామ్ |
  కరో యత్ర వరివో బాధితాయ దివే జనాయ తన్వే గృణానః || 6-018-14

  అను ద్యావాపృథివీ తత్ త ఓజో ऽమర్త్యా జిహత ఇన్ద్ర దేవాః |
  కృష్వా కృత్నో అకృతం యత్ తే అస్త్య్ ఉక్థం నవీయో జనయస్వ యజ్ఞైః || 6-018-15