ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 19)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహాఇన్ద్రో నృవద్ ఆ చర్షణిప్రా ఉత ద్విబర్హా అమినః సహోభిః |
  అస్మద్ర్యగ్ వావృధే వీర్యాయోరుః పృథుః సుకృతః కర్తృభిర్ భూత్ || 6-019-01

  ఇన్ద్రమ్ ఏవ ధిషణా సాతయే ధాద్ బృహన్తమ్ ఋష్వమ్ అజరం యువానమ్ |
  అషాళ్హేన శవసా శూశువాంసం సద్యశ్ చిద్ యో వావృధే అసామి || 6-019-02

  పృథూ కరస్నా బహులా గభస్తీ అస్మద్ర్యక్ సమ్ మిమీహి శ్రవాంసి |
  యూథేవ పశ్వః పశుపా దమూనా అస్మాఇన్ద్రాభ్య్ ఆ వవృత్స్వాజౌ || 6-019-03

  తం వ ఇన్ద్రం చతినమ్ అస్య శాకైర్ ఇహ నూనం వాజయన్తో హువేమ |
  యథా చిత్ పూర్వే జరితార ఆసుర్ అనేద్యా అనవద్యా అరిష్టాః || 6-019-04

  ధృతవ్రతో ధనదాః సోమవృద్ధః స హి వామస్య వసునః పురుక్షుః |
  సం జగ్మిరే పథ్యా రాయో అస్మిన్ సముద్రే న సిన్ధవో యాదమానాః || 6-019-05

  శవిష్ఠం న ఆ భర శూర శవ ఓజిష్ఠమ్ ఓజో అభిభూత ఉగ్రమ్ |
  విశ్వా ద్యుమ్నా వృష్ణ్యా మానుషాణామ్ అస్మభ్యం దా హరివో మాదయధ్యై || 6-019-06

  యస్ తే మదః పృతనాషాళ్ అమృధ్ర ఇన్ద్ర తం న ఆ భర శూశువాంసమ్ |
  యేన తోకస్య తనయస్య సాతౌ మంసీమహి జిగీవాంసస్ త్వోతాః || 6-019-07

  ఆ నో భర వృషణం శుష్మమ్ ఇన్ద్ర ధనస్పృతం శూశువాంసం సుదక్షమ్ |
  యేన వంసామ పృతనాసు శత్రూన్ తవోతిభిర్ ఉత జామీఅజామీన్ || 6-019-08

  ఆ తే శుష్మో వృషభ ఏతు పశ్చాద్ ఓత్తరాద్ అధరాద్ ఆ పురస్తాత్ |
  ఆ విశ్వతో అభి సమ్ ఏత్వ్ అర్వాఙ్ ఇన్ద్ర ద్యుమ్నం స్వర్వద్ ధేహ్య్ అస్మే || 6-019-09

  నృవత్ త ఇన్ద్ర నృతమాభిర్ ఊతీ వంసీమహి వామం శ్రోమతేభిః |
  ఈక్షే హి వస్వ ఉభయస్య రాజన్ ధా రత్నమ్ మహి స్థూరమ్ బృహన్తమ్ || 6-019-10

  మరుత్వన్తం వృషభం వావృధానమ్ అకవారిం దివ్యం శాసమ్ ఇన్ద్రమ్ |
  విశ్వాసాహమ్ అవసే నూతనాయోగ్రం సహోదామ్ ఇహ తం హువేమ || 6-019-11

  జనం వజ్రిన్ మహి చిన్ మన్యమానమ్ ఏభ్యో నృభ్యో రన్ధయా యేష్వ్ అస్మి |
  అధా హి త్వా పృథివ్యాం శూరసాతౌ హవామహే తనయే గోష్వ్ అప్సు || 6-019-12

  వయం త ఏభిః పురుహూత సఖ్యైః శత్రోః-శత్రోర్ ఉత్తర ఇత్ స్యామ |
  ఘ్నన్తో వృత్రాణ్య్ ఉభయాని శూర రాయా మదేమ బృహతా త్వోతాః || 6-019-13