ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 20)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ద్యౌర్ న య ఇన్ద్రాభి భూమార్యస్ తస్థౌ రయిః శవసా పృత్సు జనాన్ |
  తం నః సహస్రభరమ్ ఉర్వరాసాం దద్ధి సూనో సహసో వృత్రతురమ్ || 6-020-01

  దివో న తుభ్యమ్ అన్వ్ ఇన్ద్ర సత్రాసుర్యం దేవేభిర్ ధాయి విశ్వమ్ |
  అహిం యద్ వృత్రమ్ అపో వవ్రివాంసం హన్న్ ఋజీషిన్ విష్ణునా సచానః || 6-020-02

  తూర్వన్న్ ఓజీయాన్ తవసస్ తవీయాన్ కృతబ్రహ్మేన్ద్రో వృద్ధమహాః |
  రాజాభవన్ మధునః సోమ్యస్య విశ్వాసాం యత్ పురాం దర్త్నుమ్ ఆవత్ || 6-020-03

  శతైర్ అపద్రన్ పణయ ఇన్ద్రాత్ర దశోణయే కవయే ऽర్కసాతౌ |
  వధైః శుష్ణస్యాశుషస్య మాయాః పిత్వో నారిరేచీత్ కిం చన ప్ర || 6-020-04

  మహో ద్రుహో అప విశ్వాయు ధాయి వజ్రస్య యత్ పతనే పాది శుష్ణః |
  ఉరు ష సరథం సారథయే కర్ ఇన్ద్రః కుత్సాయ సూర్యస్య సాతౌ || 6-020-05

  ప్ర శ్యేనో న మదిరమ్ అంశుమ్ అస్మై శిరో దాసస్య నముచేర్ మథాయన్ |
  ప్రావన్ నమీం సాప్యం ససన్తమ్ పృణగ్ రాయా సమ్ ఇషా సం స్వస్తి || 6-020-06

  వి పిప్రోర్ అహిమాయస్య దృళ్హాః పురో వజ్రిఞ్ ఛవసా న దర్దః |
  సుదామన్ తద్ రేక్ణో అప్రమృష్యమ్ ఋజిశ్వనే దాత్రం దాశుషే దాః || 6-020-07

  స వేతసుం దశమాయం దశోణిం తూతుజిమ్ ఇన్ద్రః స్వభిష్టిసుమ్నః |
  ఆ తుగ్రం శశ్వద్ ఇభం ద్యోతనాయ మాతుర్ న సీమ్ ఉప సృజా ఇయధ్యై || 6-020-08

  స ఈం స్పృధో వనతే అప్రతీతో బిభ్రద్ వజ్రం వృత్రహణం గభస్తౌ |
  తిష్ఠద్ ధరీ అధ్య్ అస్తేవ గర్తే వచోయుజా వహత ఇన్ద్రమ్ ఋష్వమ్ || 6-020-09

  సనేమ తే ऽవసా నవ్య ఇన్ద్ర ప్ర పూరవ స్తవన్త ఏనా యజ్ఞైః |
  సప్త యత్ పురః శర్మ శారదీర్ దర్ద్ ధన్ దాసీః పురుకుత్సాయ శిక్షన్ || 6-020-10

  త్వం వృధ ఇన్ద్ర పూర్వ్యో భూర్ వరివస్యన్న్ ఉశనే కావ్యాయ |
  పరా నవవాస్త్వమ్ అనుదేయమ్ మహే పిత్రే దదాథ స్వం నపాతమ్ || 6-020-11

  త్వం ధునిర్ ఇన్ద్ర ధునిమతీర్ ఋణోర్ అపః సీరా న స్రవన్తీః |
  ప్ర యత్ సముద్రమ్ అతి శూర పర్షి పారయా తుర్వశం యదుం స్వస్తి || 6-020-12

  తవ హ త్యద్ ఇన్ద్ర విశ్వమ్ ఆజౌ సస్తో ధునీచుమురీ యా హ సిష్వప్ |
  దీదయద్ ఇత్ తుభ్యం సోమేభిః సున్వన్ దభీతిర్ ఇధ్మభృతిః పక్థ్య్ అర్కైః || 6-020-13