ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 21)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమా ఉ త్వా పురుతమస్య కారోర్ హవ్యం వీర హవ్యా హవన్తే |
  ధియో రథేష్ఠామ్ అజరం నవీయో రయిర్ విభూతిర్ ఈయతే వచస్యా || 6-021-01

  తమ్ ఉ స్తుష ఇన్ద్రం యో విదానో గిర్వాహసం గీర్భిర్ యజ్ఞవృద్ధమ్ |
  యస్య దివమ్ అతి మహ్నా పృథివ్యాః పురుమాయస్య రిరిచే మహిత్వమ్ || 6-021-02

  స ఇత్ తమో ऽవయునం తతన్వత్ సూర్యేణ వయునవచ్ చకార |
  కదా తే మర్తా అమృతస్య ధామేయక్షన్తో న మినన్తి స్వధావః || 6-021-03

  యస్ తా చకార స కుహ స్విద్ ఇన్ద్రః కమ్ ఆ జనం చరతి కాసు విక్షు |
  కస్ తే యజ్ఞో మనసే శం వరాయ కో అర్క ఇన్ద్ర కతమః స హోతా || 6-021-04

  ఇదా హి తే వేవిషతః పురాజాః ప్రత్నాస ఆసుః పురుకృత్ సఖాయః |
  యే మధ్యమాస ఉత నూతనాస ఉతావమస్య పురుహూత బోధి || 6-021-05

  తమ్ పృచ్ఛన్తో ऽవరాసః పరాణి ప్రత్నా త ఇన్ద్ర శ్రుత్యాను యేముః |
  అర్చామసి వీర బ్రహ్మవాహో యాద్ ఏవ విద్మ తాత్ త్వా మహాన్తమ్ || 6-021-06

  అభి త్వా పాజో రక్షసో వి తస్థే మహి జజ్ఞానమ్ అభి తత్ సు తిష్ఠ |
  తవ ప్రత్నేన యుజ్యేన సఖ్యా వజ్రేణ ధృష్ణో అప తా నుదస్వ || 6-021-07

  స తు శ్రుధీన్ద్ర నూతనస్య బ్రహ్మణ్యతో వీర కారుధాయః |
  త్వం హ్య్ ఆపిః ప్రదివి పితౄణాం శశ్వద్ బభూథ సుహవ ఏష్టౌ || 6-021-08

  ప్రోతయే వరుణమ్ మిత్రమ్ ఇన్ద్రమ్ మరుతః కృష్వావసే నో అద్య |
  ప్ర పూషణం విష్ణుమ్ అగ్నిమ్ పురంధిం సవితారమ్ ఓషధీః పర్వతాంశ్ చ || 6-021-09

  ఇమ ఉ త్వా పురుశాక ప్రయజ్యో జరితారో అభ్య్ అర్చన్త్య్ అర్కైః |
  శ్రుధీ హవమ్ ఆ హువతో హువానో న త్వావాఅన్యో అమృత త్వద్ అస్తి || 6-021-10

  నూ మ ఆ వాచమ్ ఉప యాహి విద్వాన్ విశ్వేభిః సూనో సహసో యజత్రైః |
  యే అగ్నిజిహ్వా ఋతసాప ఆసుర్ యే మనుం చక్రుర్ ఉపరం దసాయ || 6-021-11

  స నో బోధి పురతా సుగేషూత దుర్గేషు పథికృద్ విదానః |
  యే అశ్రమాస ఉరవో వహిష్ఠాస్ తేభిర్ న ఇన్ద్రాభి వక్షి వాజమ్ || 6-021-12