ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 68)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శ్రుష్టీ వాం యజ్ఞ ఉద్యతః సజోషా మనుష్వద్ వృక్తబర్హిషో యజధ్యై |
  ఆ య ఇన్ద్రావరుణావ్ ఇషే అద్య మహే సుమ్నాయ మహ ఆవవర్తత్ || 6-068-01

  తా హి శ్రేష్ఠా దేవతాతా తుజా శూరాణాం శవిష్ఠా తా హి భూతమ్ |
  మఘోనామ్ మంహిష్ఠా తువిశుష్మ ఋతేన వృత్రతురా సర్వసేనా || 6-068-02

  తా గృణీహి నమస్యేభిః శూషైః సుమ్నేభిర్ ఇన్ద్రావరుణా చకానా |
  వజ్రేణాన్యః శవసా హన్తి వృత్రం సిషక్త్య్ అన్యో వృజనేషు విప్రః || 6-068-03

  గ్నాశ్ చ యన్ నరశ్ చ వావృధన్త విశ్వే దేవాసో నరాం స్వగూర్తాః |
  ప్రైభ్య ఇన్ద్రావరుణా మహిత్వా ద్యౌశ్ చ పృథివి భూతమ్ ఉర్వీ || 6-068-04

  స ఇత్ సుదానుః స్వవాఋతావేన్ద్రా యో వాం వరుణ దాశతి త్మన్ |
  ఇషా స ద్విషస్ తరేద్ దాస్వాన్ వంసద్ రయిం రయివతశ్ చ జనాన్ || 6-068-05

  యం యువం దాశ్వధ్వరాయ దేవా రయిం ధత్థో వసుమన్తమ్ పురుక్షుమ్ |
  అస్మే స ఇన్ద్రావరుణావ్ అపి ష్యాత్ ప్ర యో భనక్తి వనుషామ్ అశస్తీః || 6-068-06

  ఉత నః సుత్రాత్రో దేవగోపాః సూరిభ్య ఇన్ద్రావరుణా రయిః ష్యాత్ |
  యేషాం శుష్మః పృతనాసు సాహ్వాన్ ప్ర సద్యో ద్యుమ్నా తిరతే తతురిః || 6-068-07

  నూ న ఇన్ద్రావరుణా గృణానా పృఙ్క్తం రయిం సౌశ్రవసాయ దేవా |
  ఇత్థా గృణన్తో మహినస్య శర్ధో ऽపో న నావా దురితా తరేమ || 6-068-08

  ప్ర సమ్రాజే బృహతే మన్మ ను ప్రియమ్ అర్చ దేవాయ వరుణాయ సప్రథః |
  అయం య ఉర్వీ మహినా మహివ్రతః క్రత్వా విభాత్య్ అజరో న శోచిషా || 6-068-09

  ఇన్ద్రావరుణా సుతపావ్ ఇమం సుతం సోమమ్ పిబతమ్ మద్యం ధృతవ్రతా |
  యువో రథో అధ్వరం దేవవీతయే ప్రతి స్వసరమ్ ఉప యాతి పీతయే || 6-068-10

  ఇన్ద్రావరుణా మధుమత్తమస్య వృష్ణః సోమస్య వృషణా వృషేథామ్ |
  ఇదం వామ్ అన్ధః పరిషిక్తమ్ అస్మే ఆసద్యాస్మిన్ బర్హిషి మాదయేథామ్ || 6-068-11