ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 69)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సం వాం కర్మణా సమ్ ఇషా హినోమీన్ద్రావిష్ణూ అపసస్ పారే అస్య |
  జుషేథాం యజ్ఞం ద్రవిణం చ ధత్తమ్ అరిష్టైర్ నః పథిభిః పారయన్తా || 6-069-01

  యా విశ్వాసాం జనితారా మతీనామ్ ఇన్ద్రావిష్ణూ కలశా సోమధానా |
  ప్ర వాం గిరః శస్యమానా అవన్తు ప్ర స్తోమాసో గీయమానాసో అర్కైః || 6-069-02

  ఇన్ద్రావిష్ణూ మదపతీ మదానామ్ ఆ సోమం యాతం ద్రవిణో దధానా |
  సం వామ్ అఞ్జన్త్వ్ అక్తుభిర్ మతీనాం సం స్తోమాసః శస్యమానాస ఉక్థైః || 6-069-03

  ఆ వామ్ అశ్వాసో అభిమాతిషాహ ఇన్ద్రావిష్ణూ సధమాదో వహన్తు |
  జుషేథాం విశ్వా హవనా మతీనామ్ ఉప బ్రహ్మాణి శృణుతం గిరో మే || 6-069-04

  ఇన్ద్రావిష్ణూ తత్ పనయాయ్యం వాం సోమస్య మద ఉరు చక్రమాథే |
  అకృణుతమ్ అన్తరిక్షం వరీయో ऽప్రథతం జీవసే నో రజాంసి || 6-069-05

  ఇన్ద్రావిష్ణూ హవిషా వావృధానాగ్రాద్వానా నమసా రాతహవ్యా |
  ఘృతాసుతీ ద్రవిణం ధత్తమ్ అస్మే సముద్ర స్థః కలశః సోమధానః || 6-069-06

  ఇన్ద్రావిష్ణూ పిబతమ్ మధ్వో అస్య సోమస్య దస్రా జఠరమ్ పృణేథామ్ |
  ఆ వామ్ అన్ధాంసి మదిరాణ్య్ అగ్మన్న్ ఉప బ్రహ్మాణి శృణుతం హవమ్ మే || 6-069-07

  ఉభా జిగ్యథుర్ న పరా జయేథే న పరా జిగ్యే కతరశ్ చనైనోః |
  ఇన్ద్రశ్ చ విష్ణో యద్ అపస్పృధేథాం త్రేధా సహస్రం వి త్|| 6-069-08