ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 67)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విశ్వేషాం వః సతాం జ్యేష్ఠతమా గీర్భిర్ మిత్రావరుణా వావృధధ్యై |
  సం యా రశ్మేవ యమతుర్ యమిష్ఠా ద్వా జనాఅసమా బాహుభిః స్వైః || 6-067-01

  ఇయమ్ మద్ వామ్ ప్ర స్తృణీతే మనీషోప ప్రియా నమసా బర్హిర్ అచ్ఛ |
  యన్తం నో మిత్రావరుణావ్ అధృష్టం ఛర్దిర్ యద్ వాం వరూథ్యం సుదానూ || 6-067-02

  ఆ యాతమ్ మిత్రావరుణా సుశస్త్య్ ఉప ప్రియా నమసా హూయమానా |
  సం యావ్ అప్న స్థో అపసేవ జనాఞ్ ఛ్రుధీయతశ్ చిద్ యతథో మహిత్వా || 6-067-03

  అశ్వా న యా వాజినా పూతబన్ధూ ఋతా యద్ గర్భమ్ అదితిర్ భరధ్యై |
  ప్ర యా మహి మహాన్తా జాయమానా ఘోరా మర్తాయ రిపవే ని దీధః || 6-067-04

  విశ్వే యద్ వామ్ మంహనా మన్దమానాః క్షత్రం దేవాసో అదధుః సజోషాః |
  పరి యద్ భూథో రోదసీ చిద్ ఉర్వీ సన్తి స్పశో అదబ్ధాసో అమూరాః || 6-067-05

  తా హి క్షత్రం ధారయేథే అను ద్యూన్ దృంహేథే సానుమ్ ఉపమాద్ ఇవ ద్యోః |
  దృళ్హో నక్షత్ర ఉత విశ్వదేవో భూమిమ్ ఆతాన్ ద్యాం ధాసినాయోః || 6-067-06

  తా విగ్రం ధైథే జఠరమ్ పృణధ్యా ఆ యత్ సద్మ సభృతయః పృణన్తి |
  న మృష్యన్తే యువతయో ऽవాతా వి యత్ పయో విశ్వజిన్వా భరన్తే || 6-067-07

  తా జిహ్వయా సదమ్ ఏదం సుమేధా ఆ యద్ వాం సత్యో అరతిర్ ఋతే భూత్ |
  తద్ వామ్ మహిత్వం ఘృతాన్నావ్ అస్తు యువం దాశుషే వి చయిష్టమ్ అంహః || 6-067-08

  ప్ర యద్ వామ్ మిత్రావరుణా స్పూర్ధన్ ప్రియా ధామ యువధితా మినన్తి |
  న యే దేవాస ఓహసా న మర్తా అయజ్ఞసాచో అప్యో న పుత్రాః || 6-067-09

  వి యద్ వాచం కీస్తాసో భరన్తే శంసన్తి కే చిన్ నివిదో మనానాః |
  ఆద్ వామ్ బ్రవామ సత్యాన్య్ ఉక్థా నకిర్ దేవేభిర్ యతథో మహిత్వా || 6-067-10

  అవోర్ ఇత్థా వాం ఛర్దిషో అభిష్టౌ యువోర్ మిత్రావరుణావ్ అస్కృధోయు |
  అను యద్ గావ స్ఫురాన్ ఋజిప్యం ధృష్ణుం యద్ రణే వృషణం యునజన్ || 6-067-11