ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 66)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వపుర్ ను తచ్ చికితుషే చిద్ అస్తు సమానం నామ ధేను పత్యమానమ్ |
  మర్తేష్వ్ అన్యద్ దోహసే పీపాయ సకృచ్ ఛుక్రం దుదుహే పృశ్నిర్ ఊధః || 6-066-01

  యే అగ్నయో న శోశుచన్న్ ఇధానా ద్విర్ యత్ త్రిర్ మరుతో వావృధన్త |
  అరేణవో హిరణ్యయాస ఏషాం సాకం నృమ్ణైః పౌంస్యేభిశ్ చ భూవన్ || 6-066-02

  రుద్రస్య యే మీళ్హుషః సన్తి పుత్రా యాంశ్ చో ను దాధృవిర్ భరధ్యై |
  విదే హి మాతా మహో మహీ షా సేత్ పృశ్నిః సుభ్వే గర్భమ్ ఆధాత్ || 6-066-03

  న య ఈషన్తే జనుషో ऽయా న్వ్ అన్తః సన్తో ऽవద్యాని పునానాః |
  నిర్ యద్ దుహ్రే శుచయో ऽను జోషమ్ అను శ్రియా తన్వమ్ ఉక్షమాణాః || 6-066-04

  మక్షూ న యేషు దోహసే చిద్ అయా ఆ నామ ధృష్ణు మారుతం దధానాః |
  న యే స్తౌనా అయాసో మహ్నా నూ చిత్ సుదానుర్ అవ యాసద్ ఉగ్రాన్ || 6-066-05

  త ఇద్ ఉగ్రాః శవసా ధృష్ణుషేణా ఉభే యుజన్త రోదసీ సుమేకే |
  అధ స్మైషు రోదసీ స్వశోచిర్ ఆమవత్సు తస్థౌ న రోకః || 6-066-06

  అనేనో వో మరుతో యామో అస్త్వ్ అనశ్వశ్ చిద్ యమ్ అజత్య్ అరథీః |
  అనవసో అనభీశూ రజస్తూర్ వి రోదసీ పథ్యా యాతి సాధన్ || 6-066-07

  నాస్య వర్తా న తరుతా న్వ్ అస్తి మరుతో యమ్ అవథ వాజసాతౌ |
  తోకే వా గోషు తనయే యమ్ అప్సు స వ్రజం దర్తా పార్యే అధ ద్యోః || 6-066-08

  ప్ర చిత్రమ్ అర్కం గృణతే తురాయ మారుతాయ స్వతవసే భరధ్వమ్ |
  యే సహాంసి సహసా సహన్తే రేజతే అగ్నే పృథివీ మఖేభ్యః || 6-066-09

  త్విషీమన్తో అధ్వరస్యేవ దిద్యుత్ తృషుచ్యవసో జుహ్వో నాగ్నేః |
  అర్చత్రయో ధునయో న వీరా భ్రాజజ్జన్మానో మరుతో అధృష్టాః || 6-066-10

  తం వృధన్తమ్ మారుతమ్ భ్రాజదృష్టిం రుద్రస్య సూనుం హవసా వివాసే |
  దివః శర్ధాయ శుచయో మనీషా గిరయో నాప ఉగ్రా అస్పృధ్రన్ || 6-066-11