ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 65)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏషా స్యా నో దుహితా దివోజాః క్షితీర్ ఉచ్ఛన్తీ మానుషీర్ అజీగః |
  యా భానునా రుశతా రామ్యాస్వ్ అజ్ఞాయి తిరస్ తమసశ్ చిద్ అక్తూన్ || 6-065-01

  వి తద్ యయుర్ అరుణయుగ్భిర్ అశ్వైశ్ చిత్రమ్ భాన్త్య్ ఉషసశ్ చన్ద్రరథాః |
  అగ్రం యజ్ఞస్య బృహతో నయన్తీర్ వి తా బాధన్తే తమ ఊర్మ్యాయాః || 6-065-02

  శ్రవో వాజమ్ ఇషమ్ ఊర్జం వహన్తీర్ ని దాశుష ఉషసో మర్త్యాయ |
  మఘోనీర్ వీరవత్ పత్యమానా అవో ధాత విధతే రత్నమ్ అద్య || 6-065-03

  ఇదా హి వో విధతే రత్నమ్ అస్తీదా వీరాయ దాశుష ఉషాసః |
  ఇదా విప్రాయ జరతే యద్ ఉక్థా ని ష్మ మావతే వహథా పురా చిత్ || 6-065-04

  ఇదా హి త ఉషో అద్రిసానో గోత్రా గవామ్ అఙ్గిరసో గృణన్తి |
  వ్య్ అర్కేణ బిభిదుర్ బ్రహ్మణా చ సత్యా నృణామ్ అభవద్ దేవహూతిః || 6-065-05

  ఉచ్ఛా దివో దుహితః ప్రత్నవన్ నో భరద్వాజవద్ విధతే మఘోని |
  సువీరం రయిం గృణతే రిరీహ్య్ ఉరుగాయమ్ అధి ధేహి శ్రవో నః || 6-065-06