ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 64)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ ఉ శ్రియ ఉషసో రోచమానా అస్థుర్ అపాం నోర్మయో రుశన్తః |
  కృణోతి విశ్వా సుపథా సుగాన్య్ అభూద్ ఉ వస్వీ దక్షిణా మఘోనీ || 6-064-01

  భద్రా దదృక్ష ఉర్వియా వి భాస్య్ ఉత్ తే శోచిర్ భానవో ద్యామ్ అపప్తన్ |
  ఆవిర్ వక్షః కృణుషే శుమ్భమానోషో దేవి రోచమానా మహోభిః || 6-064-02

  వహన్తి సీమ్ అరుణాసో రుశన్తో గావః సుభగామ్ ఉర్వియా ప్రథానామ్ |
  అపేజతే శూరో అస్తేవ శత్రూన్ బాధతే తమో అజిరో న వోళ్హా || 6-064-03

  సుగోత తే సుపథా పర్వతేష్వ్ అవాతే అపస్ తరసి స్వభానో |
  సా న ఆ వహ పృథుయామన్న్ ఋష్వే రయిం దివో దుహితర్ ఇషయధ్యై || 6-064-04

  సా వహ యోక్షభిర్ అవాతోషో వరం వహసి జోషమ్ అను |
  త్వం దివో దుహితర్ యా హ దేవీ పూర్వహూతౌ మంహనా దర్శతా భూః || 6-064-05

  ఉత్ తే వయశ్ చిద్ వసతేర్ అపప్తన్ నరశ్ చ యే పితుభాజో వ్యుష్టౌ |
  అమా సతే వహసి భూరి వామమ్ ఉషో దేవి దాశుషే మర్త్యాయ || 6-064-06