ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 63)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  క్వ త్యా వల్గూ పురుహూతాద్య దూతో న స్తోమో ऽవిదన్ నమస్వాన్ |
  ఆ యో అర్వాఙ్ నాసత్యా వవర్త ప్రేష్ఠా హ్య్ అసథో అస్య మన్మన్ || 6-063-01

  అరమ్ మే గన్తం హవనాయాస్మై గృణానా యథా పిబాథో అన్ధః |
  పరి హ త్యద్ వర్తిర్ యాథో రిషో న యత్ పరో నాన్తరస్ తుతుర్యాత్ || 6-063-02

  అకారి వామ్ అన్ధసో వరీమన్న్ అస్తారి బర్హిః సుప్రాయణతమమ్ |
  ఉత్తానహస్తో యువయుర్ వవన్దా వాం నక్షన్తో అద్రయ ఆఞ్జన్ || 6-063-03

  ఊర్ధ్వో వామ్ అగ్నిర్ అధ్వరేష్వ్ అస్థాత్ ప్ర రాతిర్ ఏతి జూర్ణినీ ఘృతాచీ |
  ప్ర హోతా గూర్తమనా ఉరాణో ऽయుక్త యో నాసత్యా హవీమన్ || 6-063-04

  అధి శ్రియే దుహితా సూర్యస్య రథం తస్థౌ పురుభుజా శతోతిమ్ |
  ప్ర మాయాభిర్ మాయినా భూతమ్ అత్ర నరా నృతూ జనిమన్ యజ్ఞియానామ్ || 6-063-05

  యువం శ్రీభిర్ దర్శతాభిర్ ఆభిః శుభే పుష్టిమ్ ఊహథుః సూర్యాయాః |
  ప్ర వాం వయో వపుషే ऽను పప్తన్ నక్షద్ వాణీ సుష్టుతా ధిష్ణ్యా వామ్ || 6-063-06

  ఆ వాం వయో ऽశ్వాసో వహిష్ఠా అభి ప్రయో నాసత్యా వహన్తు |
  ప్ర వాం రథో మనోజవా అసర్జీషః పృక్ష ఇషిధో అను పూర్వీః || 6-063-07

  పురు హి వామ్ పురుభుజా దేష్ణం ధేనుం న ఇషమ్ పిన్వతమ్ అసక్రామ్ |
  స్తుతశ్ చ వామ్ మాధ్వీ సుష్టుతిశ్ చ రసాశ్ చ యే వామ్ అను రాతిమ్ అగ్మన్ || 6-063-08

  ఉత మ ఋజ్రే పురయస్య రఘ్వీ సుమీళ్హే శతమ్ పేరుకే చ పక్వా |
  శాణ్డో దాద్ ధిరణినః స్మద్దిష్టీన్ దశ వశాసో అభిషాచ ఋష్వాన్ || 6-063-09

  సం వాం శతా నాసత్యా సహస్రాశ్వానామ్ పురుపన్థా గిరే దాత్ |
  భరద్వాజాయ వీర నూ గిరే దాద్ ధతా రక్షాంసి పురుదంససా స్యుః || 6-063-10
  ఆ వాం సుమ్నే వరిమన్ సూరిభిః ష్యామ్ || 6-063-11