ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 62)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స్తుషే నరా దివో అస్య ప్రసన్తాశ్వినా హువే జరమాణో అర్కైః |
  యా సద్య ఉస్రా వ్యుషి జ్మో అన్తాన్ యుయూషతః పర్య్ ఉరూ వరాంసి || 6-062-01

  తా యజ్ఞమ్ ఆ శుచిభిశ్ చక్రమాణా రథస్య భానుం రురుచూ రజోభిః |
  పురూ వరాంస్య్ అమితా మిమానాపో ధన్వాన్య్ అతి యాథో అజ్రాన్ || 6-062-02

  తా హ త్యద్ వర్తిర్ యద్ అరధ్రమ్ ఉగ్రేత్థా ధియ ఊహథుః శశ్వద్ అశ్వైః |
  మనోజవేభిర్ ఇషిరైః శయధ్యై పరి వ్యథిర్ దాశుషో మర్త్యస్య || 6-062-03

  తా నవ్యసో జరమాణస్య మన్మోప భూషతో యుయుజానసప్తీ |
  శుభమ్ పృక్షమ్ ఇషమ్ ఊర్జం వహన్తా హోతా యక్షత్ ప్రత్నో అధ్రుగ్ యువానా || 6-062-04

  తా వల్గూ దస్రా పురుశాకతమా ప్రత్నా నవ్యసా వచసా వివాసే |
  యా శంసతే స్తువతే శమ్భవిష్ఠా బభూవతుర్ గృణతే చిత్రరాతీ || 6-062-05

  తా భుజ్యుం విభిర్ అద్భ్యః సముద్రాత్ తుగ్రస్య సూనుమ్ ఊహథూ రజోభిః |
  అరేణుభిర్ యోజనేభిర్ భుజన్తా పతత్రిభిర్ అర్ణసో నిర్ ఉపస్థాత్ || 6-062-06

  వి జయుషా రథ్యా యాతమ్ అద్రిం శ్రుతం హవం వృషణా వధ్రిమత్యాః |
  దశస్యన్తా శయవే పిప్యథుర్ గామ్ ఇతి చ్యవానా సుమతిమ్ భురణ్యూ || 6-062-07

  యద్ రోదసీ ప్రదివో అస్తి భూమా హేళో దేవానామ్ ఉత మర్త్యత్రా |
  తద్ ఆదిత్యా వసవో రుద్రియాసో రక్షోయుజే తపుర్ అఘం దధాత || 6-062-08

  య ఈం రాజానావ్ ఋతుథా విదధద్ రజసో మిత్రో వరుణశ్ చికేతత్ |
  గమ్భీరాయ రక్షసే హేతిమ్ అస్య ద్రోఘాయ చిద్ వచస ఆనవాయ || 6-062-09

  అన్తరైశ్ చక్రైస్ తనయాయ వర్తిర్ ద్యుమతా యాతం నృవతా రథేన |
  సనుత్యేన త్యజసా మర్త్యస్య వనుష్యతామ్ అపి శీర్షా వవృక్తమ్ || 6-062-10

  ఆ పరమాభిర్ ఉత మధ్యమాభిర్ నియుద్భిర్ యాతమ్ అవమాభిర్ అర్వాక్ |
  దృళ్హస్య చిద్ గోమతో వి వ్రజస్య దురో వర్తం గృణతే చిత్రరాతీ || 6-062-11