ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 61)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇయమ్ అదదాద్ రభసమ్ ఋణచ్యుతం దివోదాసం వధ్ర్యశ్వాయ దాశుషే |
  యా శశ్వన్తమ్ ఆచఖాదావసమ్ పణిం తా తే దాత్రాణి తవిషా సరస్వతి || 6-061-01

  ఇయం శుష్మేభిర్ బిసఖా ఇవారుజత్ సాను గిరీణాం తవిషేభిర్ ఊర్మిభిః |
  పారావతఘ్నీమ్ అవసే సువృక్తిభిః సరస్వతీమ్ ఆ వివాసేమ ధీతిభిః || 6-061-02

  సరస్వతి దేవనిదో ని బర్హయ ప్రజాం విశ్వస్య బృసయస్య మాయినః |
  ఉత క్షితిభ్యో ऽవనీర్ అవిన్దో విషమ్ ఏభ్యో అస్రవో వాజినీవతి || 6-061-03

  ప్ర ణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్ వాజినీవతీ |
  ధీనామ్ అవిత్ర్య్ అవతు || 6-061-04

  యస్ త్వా దేవి సరస్వత్య్ ఉపబ్రూతే ధనే హితే |
  ఇన్ద్రం న వృత్రతూర్యే || 6-061-05

  త్వం దేవి సరస్వత్య్ అవా వాజేషు వాజిని |
  రదా పూషేవ నః సనిమ్ || 6-061-06

  ఉత స్యా నః సరస్వతీ ఘోరా హిరణ్యవర్తనిః |
  వృత్రఘ్నీ వష్టి సుష్టుతిమ్ || 6-061-07

  యస్యా అనన్తో అహ్రుతస్ త్వేషశ్ చరిష్ణుర్ అర్ణవః |
  అమశ్ చరతి రోరువత్ || 6-061-08

  సా నో విశ్వా అతి ద్విషః స్వసౄర్ అన్యా ఋతావరీ |
  అతన్న్ అహేవ సూర్యః || 6-061-09

  ఉత నః ప్రియా ప్రియాసు సప్తస్వసా సుజుష్టా |
  సరస్వతీ స్తోమ్యా భూత్ || 6-061-10

  ఆపప్రుషీ పార్థివాన్య్ ఉరు రజో అన్తరిక్షమ్ |
  సరస్వతీ నిదస్ పాతు || 6-061-11

  త్రిషధస్థా సప్తధాతుః పఞ్చ జాతా వర్ధయన్తీ |
  వాజే-వాజే హవ్యా భూత్ || 6-061-12

  ప్ర యా మహిమ్నా మహినాసు చేకితే ద్యుమ్నేభిర్ అన్యా అపసామ్ అపస్తమా |
  రథ ఇవ బృహతీ విభ్వనే కృతోపస్తుత్యా చికితుషా సరస్వతీ || 6-061-13

  సరస్వత్య్ అభి నో నేషి వస్యో మాప స్ఫరీః పయసా మా న ఆ ధక్ |
  జుషస్వ నః సఖ్యా వేశ్యా చ మా త్వత్ క్షేత్రాణ్య్ అరణాని గన్మ || 6-061-14