ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 60)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శ్నథద్ వృత్రమ్ ఉత సనోతి వాజమ్ ఇన్ద్రా యో అగ్నీ సహురీ సపర్యాత్ |
  ఇరజ్యన్తా వసవ్యస్య భూరేః సహస్తమా సహసా వాజయన్తా || 6-060-01

  తా యోధిష్టమ్ అభి గా ఇన్ద్ర నూనమ్ అపః స్వర్ ఉషసో అగ్న ఊళ్హాః |
  దిశః స్వర్ ఉషస ఇన్ద్ర చిత్రా అపో గా అగ్నే యువసే నియుత్వాన్ || 6-060-02

  ఆ వృత్రహణా వృత్రహభిః శుష్మైర్ ఇన్ద్ర యాతం నమోభిర్ అగ్నే అర్వాక్ |
  యువం రాధోభిర్ అకవేభిర్ ఇన్ద్రాగ్నే అస్మే భవతమ్ ఉత్తమేభిః || 6-060-03

  తా హువే యయోర్ ఇదమ్ పప్నే విశ్వమ్ పురా కృతమ్ |
  ఇన్ద్రాగ్నీ న మర్ధతః || 6-060-04

  ఉగ్రా విఘనినా మృధ ఇన్ద్రాగ్నీ హవామహే |
  తా నో మృళాత ఈదృశే || 6-060-05

  హతో వృత్రాణ్య్ ఆర్యా హతో దాసాని సత్పతీ |
  హతో విశ్వా అప ద్విషః || 6-060-06

  ఇన్ద్రాగ్నీ యువామ్ ఇమే ऽభి స్తోమా అనూషత |
  పిబతం శమ్భువా సుతమ్ || 6-060-07

  యా వాం సన్తి పురుస్పృహో నియుతో దాశుషే నరా |
  ఇన్ద్రాగ్నీ తాభిర్ ఆ గతమ్ || 6-060-08

  తాభిర్ ఆ గచ్ఛతం నరోపేదం సవనం సుతమ్ |
  ఇన్ద్రాగ్నీ సోమపీతయే || 6-060-09

  తమ్ ఈళిష్వ యో అర్చిషా వనా విశ్వా పరిష్వజత్ |
  కృష్ణా కృణోతి జిహ్వయా || 6-060-10

  య ఇద్ధ ఆవివాసతి సుమ్నమ్ ఇన్ద్రస్య మర్త్యః |
  ద్యుమ్నాయ సుతరా అపః || 6-060-11

  తా నో వాజవతీర్ ఇష ఆశూన్ పిపృతమ్ అర్వతః |
  ఇన్ద్రమ్ అగ్నిం చ వోళ్హవే || 6-060-12

  ఉభా వామ్ ఇన్ద్రాగ్నీ ఆహువధ్యా ఉభా రాధసః సహ మాదయధ్యై |
  ఉభా దాతారావ్ ఇషాం రయీణామ్ ఉభా వాజస్య సాతయే హువే వామ్ || 6-060-13

  ఆ నో గవ్యేభిర్ అశ్వ్యైర్ వసవ్యార్ ఉప గచ్ఛతమ్ |
  సఖాయౌ దేవౌ సఖ్యాయ శమ్భువేన్ద్రాగ్నీ తా హవామహే || 6-060-14

  ఇన్ద్రాగ్నీ శృణుతం హవం యజమానస్య సున్వతః |
  వీతం హవ్యాన్య్ ఆ గతమ్ పిబతం సోమ్యమ్ మధు || 6-060-15