ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 59)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర ను వోచా సుతేషు వాం వీర్యా యాని చక్రథుః |
  హతాసో వామ్ పితరో దేవశత్రవ ఇన్ద్రాగ్నీ జీవథో యువమ్ || 6-059-01

  బళ్ ఇత్థా మహిమా వామ్ ఇన్ద్రాగ్నీ పనిష్ఠ ఆ |
  సమానో వాం జనితా భ్రాతరా యువం యమావ్ ఇహేహమాతరా || 6-059-02

  ఓకివాంసా సుతే సచాఅశ్వా సప్తీ ఇవాదనే |
  ఇన్ద్రా న్వ్ అగ్నీ అవసేహ వజ్రిణా వయం దేవా హవామహే || 6-059-03

  య ఇన్ద్రాగ్నీ సుతేషు వాం స్తవత్ తేష్వ్ ఋతావృధా |
  జోషవాకం వదతః పజ్రహోషిణా న దేవా భసథశ్ చన || 6-059-04

  ఇన్ద్రాగ్నీ కో అస్య వాం దేవౌ మర్తశ్ చికేతతి |
  విషూచో అశ్వాన్ యుయుజాన ఈయత ఏకః సమాన ఆ రథే || 6-059-05

  ఇన్ద్రాగ్నీ అపాద్ ఇయమ్ పూర్వాగాత్ పద్వతీభ్యః |
  హిత్వీ శిరో జిహ్వయా వావదచ్ చరత్ త్రింశత్ పదా న్య్ అక్రమీత్ || 6-059-06

  ఇన్ద్రాగ్నీ ఆ హి తన్వతే నరో ధన్వాని బాహ్వోః |
  మా నో అస్మిన్ మహాధనే పరా వర్క్తం గవిష్టిషు || 6-059-07

  ఇన్ద్రాగ్నీ తపన్తి మాఘా అర్యో అరాతయః |
  అప ద్వేషాంస్య్ ఆ కృతం యుయుతం సూర్యాద్ అధి || 6-059-08

  ఇన్ద్రాగ్నీ యువోర్ అపి వసు దివ్యాని పార్థివా |
  ఆ న ఇహ ప్ర యచ్ఛతం రయిం విశ్వాయుపోషసమ్ || 6-059-09

  ఇన్ద్రాగ్నీ ఉక్థవాహసా స్తోమేభిర్ హవనశ్రుతా |
  విశ్వాభిర్ గీర్భిర్ ఆ గతమ్ అస్య సోమస్య పీతయే || 6-059-10