ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 6)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర నవ్యసా సహసః సూనుమ్ అచ్ఛా యజ్ఞేన గాతుమ్ అవ ఇచ్ఛమానః |
  వృశ్చద్వనం కృష్ణయామం రుశన్తం వీతీ హోతారం దివ్యం జిగాతి || 6-006-01

  స శ్వితానస్ తన్యతూ రోచనస్థా అజరేభిర్ నానదద్భిర్ యవిష్ఠః |
  యః పావకః పురుతమః పురూణి పృథూన్య్ అగ్నిర్ అనుయాతి భర్వన్ || 6-006-02

  వి తే విష్వగ్ వాతజూతాసో అగ్నే భామాసః శుచే శుచయశ్ చరన్తి |
  తువిమ్రక్షాసో దివ్యా నవగ్వా వనా వనన్తి ధృషతా రుజన్తః || 6-006-03

  యే తే శుక్రాసః శుచయః శుచిష్మః క్షాం వపన్తి విషితాసో అశ్వాః |
  అధ భ్రమస్ త ఉర్వియా వి భాతి యాతయమానో అధి సాను పృశ్నేః || 6-006-04

  అధ జిహ్వా పాపతీతి ప్ర వృష్ణో గోషుయుధో నాశనిః సృజానా |
  శూరస్యేవ ప్రసితిః క్షాతిర్ అగ్నేర్ దుర్వర్తుర్ భీమో దయతే వనాని || 6-006-05

  ఆ భానునా పార్థివాని జ్రయాంసి మహస్ తోదస్య ధృషతా తతన్థ |
  స బాధస్వాప భయా సహోభి స్పృధో వనుష్యన్ వనుషో ని జూర్వ || 6-006-06

  స చిత్ర చిత్రం చితయన్తమ్ అస్మే చిత్రక్షత్ర చిత్రతమం వయోధామ్ |
  చన్ద్రం రయిమ్ పురువీరమ్ బృహన్తం చన్ద్ర చన్ద్రాభిర్ గృణతే యువస్వ || 6-006-07