ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 5)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హువే వః సూనుం సహసో యువానమ్ అద్రోఘవాచమ్ మతిభిర్ యవిష్ఠమ్ |
  య ఇన్వతి ద్రవిణాని ప్రచేతా విశ్వవారాణి పురువారో అధ్రుక్ || 6-005-01

  త్వే వసూని పుర్వణీక హోతర్ దోషా వస్తోర్ ఏరిరే యజ్ఞియాసః |
  క్షామేవ విశ్వా భువనాని యస్మిన్ సం సౌభగాని దధిరే పావకే || 6-005-02

  త్వం విక్షు ప్రదివః సీద ఆసు క్రత్వా రథీర్ అభవో వార్యాణామ్ |
  అత ఇనోషి విధతే చికిత్వో వ్య్ ఆనుషగ్ జాతవేదో వసూని || 6-005-03

  యో నః సనుత్యో అభిదాసద్ అగ్నే యో అన్తరో మిత్రమహో వనుష్యాత్ |
  తమ్ అజరేభిర్ వృషభిస్ తవ స్వైస్ తపా తపిష్ఠ తపసా తపస్వాన్ || 6-005-04

  యస్ తే యజ్ఞేన సమిధా య ఉక్థైర్ అర్కేభిః సూనో సహసో దదాశత్ |
  స మర్త్యేష్వ్ అమృత ప్రచేతా రాయా ద్యుమ్నేన శ్రవసా వి భాతి || 6-005-05

  స తత్ కృధీషితస్ తూయమ్ అగ్నే స్పృధో బాధస్వ సహసా సహస్వాన్ |
  యచ్ ఛస్యసే ద్యుభిర్ అక్తో వచోభిస్ తజ్ జుషస్వ జరితుర్ ఘోషి మన్మ || 6-005-06

  అశ్యామ తం కామమ్ అగ్నే తవోతీ అశ్యామ రయిం రయివః సువీరమ్ |
  అశ్యామ వాజమ్ అభి వాజయన్తో ऽశ్యామ ద్యుమ్నమ్ అజరాజరం తే || 6-005-07