ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 4)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యథా హోతర్ మనుషో దేవతాతా యజ్ఞేభిః సూనో సహసో యజాసి |
  ఏవా నో అద్య సమనా సమానాన్ ఉశన్న్ అగ్న ఉశతో యక్షి దేవాన్ || 6-004-01

  స నో విభావా చక్షణిర్ న వస్తోర్ అగ్నిర్ వన్దారు వేద్యశ్ చనో ధాత్ |
  విశ్వాయుర్ యో అమృతో మర్త్యేషూషర్భుద్ భూద్ అతిథిర్ జాతవేదాః || 6-004-02

  ద్యావో న యస్య పనయన్త్య్ అభ్వమ్ భాసాంసి వస్తే సూర్యో న శుక్రః |
  వి య ఇనోత్య్ అజరః పావకో ऽశ్నస్య చిచ్ ఛిశ్నథత్ పూర్వ్యాణి || 6-004-03

  వద్మా హి సూనో అస్య్ అద్మసద్వా చక్రే అగ్నిర్ జనుషాజ్మాన్నమ్ |
  స త్వం న ఊర్జసన ఊర్జం ధా రాజేవ జేర్ అవృకే క్షేష్య్ అన్తః || 6-004-04

  నితిక్తి యో వారణమ్ అన్నమ్ అత్తి వాయుర్ న రాష్ట్ర్య్ అత్య్ ఏత్య్ అక్తూన్ |
  తుర్యామ యస్ త ఆదిశామ్ అరాతీర్ అత్యో న హ్రుతః పతతః పరిహ్రుత్ || 6-004-05

  ఆ సూర్యో న భానుమద్భిర్ అర్కైర్ అగ్నే తతన్థ రోదసీ వి భాసా |
  చిత్రో నయత్ పరి తమాంస్య్ అక్తః శోచిషా పత్మన్న్ ఔశిజో న దీయన్ || 6-004-06

  త్వాం హి మన్ద్రతమమ్ అర్కశోకైర్ వవృమహే మహి నః శ్రోష్య్ అగ్నే |
  ఇన్ద్రం న త్వా శవసా దేవతా వాయుమ్ పృణన్తి రాధసా నృతమాః || 6-004-07

  నూ నో అగ్నే ऽవృకేభిః స్వస్తి వేషి రాయః పథిభిః పర్ష్య్ అంహః |
  తా సూరిభ్యో గృణతే రాసి సుమ్నమ్ మదేమ శతహిమాః సువీరాః || 6-004-08