ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 3)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే స క్షేషద్ ఋతపా ఋతేజా ఉరు జ్యోతిర్ నశతే దేవయుష్ టే |
  యం త్వమ్ మిత్రేణ వరుణః సజోషా దేవ పాసి త్యజసా మర్తమ్ అంహః || 6-003-01

  ఈజే యజ్ఞేభిః శశమే శమీభిర్ ఋధద్వారాయాగ్నయే దదాశ |
  ఏవా చన తం యశసామ్ అజుష్టిర్ నాంహో మర్తం నశతే న ప్రదృప్తిః || 6-003-02

  సూరో న యస్య దృశతిర్ అరేపా భీమా యద్ ఏతి శుచతస్ త ఆ ధీః |
  హేషస్వతః శురుధో నాయమ్ అక్తోః కుత్రా చిద్ రణ్వో వసతిర్ వనేజాః || 6-003-03

  తిగ్మం చిద్ ఏమ మహి వర్పో అస్య భసద్ అశ్వో న యమసాన ఆసా |
  విజేహమానః పరశుర్ న జిహ్వాం ద్రవిర్ న ద్రావయతి దారు ధక్షత్ || 6-003-04

  స ఇద్ అస్తేవ ప్రతి ధాద్ అసిష్యఞ్ ఛిశీత తేజో ऽయసో న ధారామ్ |
  చిత్రధ్రజతిర్ అరతిర్ యో అక్తోర్ వేర్ న ద్రుషద్వా రఘుపత్మజంహాః || 6-003-05

  స ఈం రేభో న ప్రతి వస్త ఉస్రాః శోచిషా రారపీతి మిత్రమహాః |
  నక్తం య ఈమ్ అరుషో యో దివా నౄన్ అమర్త్యో అరుషో యో దివా నౄన్ || 6-003-06

  దివో న యస్య విధతో నవీనోద్ వృషా రుక్ష ఓషధీషు నూనోత్ |
  ఘృణా న యో ధ్రజసా పత్మనా యన్న్ ఆ రోదసీ వసునా దం సుపత్నీ || 6-003-07

  ధాయోభిర్ వా యో యుజ్యేభిర్ అర్కైర్ విద్యున్ న దవిద్యోత్ స్వేభిః శుష్మైః |
  శర్ధో వా యో మరుతాం తతక్ష ఋభుర్ న త్వేషో రభసానో అద్యౌత్ || 6-003-08