ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 2)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

   త్వం హి క్షైతవద్ యశో ऽగ్నే మిత్రో న పత్యసే |
  త్వం విచర్షణే శ్రవో వసో పుష్టిం న పుష్యసి || 6-002-01

  త్వాం హి ష్మా చర్షణయో యజ్ఞేభిర్ గీర్భిర్ ఈళతే |
  త్వాం వాజీ యాత్య్ అవృకో రజస్తూర్ విశ్వచర్షణిః || 6-002-02

  సజోషస్ త్వా దివో నరో యజ్ఞస్య కేతుమ్ ఇన్ధతే |
  యద్ ధ స్య మానుషో జనః సుమ్నాయుర్ జుహ్వే అధ్వరే || 6-002-03

  ఋధద్ యస్ తే సుదానవే ధియా మర్తః శశమతే |
  ఊతీ ష బృహతో దివో ద్విషో అంహో న తరతి || 6-002-04

  సమిధా యస్ త ఆహుతిం నిశితిమ్ మర్త్యో నశత్ |
  వయావన్తం స పుష్యతి క్షయమ్ అగ్నే శతాయుషమ్ || 6-002-05

  త్వేషస్ తే ధూమ ఋణ్వతి దివి షఞ్ ఛుక్ర ఆతతః |
  సూరో న హి ద్యుతా త్వం కృపా పావక రోచసే || 6-002-06

  అధా హి విక్ష్వ్ ఈడ్యో ऽసి ప్రియో నో అతిథిః |
  రణ్వః పురీవ జూర్యః సూనుర్ న త్రయయాయ్యః || 6-002-07

  క్రత్వా హి ద్రోణే అజ్యసే ऽగ్నే వాజీ న కృత్వ్యః |
  పరిజ్మేవ స్వధా గయో ऽత్యో న హ్వార్యః శిశుః || 6-002-08

  త్వం త్యా చిద్ అచ్యుతాగ్నే పశుర్ న యవసే |
  ధామా హ యత్ తే అజర వనా వృశ్చన్తి శిక్వసః || 6-002-09

  వేషి హ్య్ అధ్వరీయతామ్ అగ్నే హోతా దమే విశామ్ |
  సమృధో విశ్పతే కృణు జుషస్వ హవ్యమ్ అఙ్గిరః || 6-002-10

  అచ్ఛా నో మిత్రమహో దేవ దేవాన్ అగ్నే వోచః సుమతిం రోదస్యోః |
  వీహి స్వస్తిం సుక్షితిం దివో నౄన్ ద్విషో అంహాంసి దురితా తరేమ తా తరేమ తవావసా తరేమ || 6-002-11