ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 1)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

త్వం హ్య్ అగ్నే ప్రథమో మనోతాస్యా ధియో అభవో దస్మ హోతా |
  త్వం సీం వృషన్న్ అకృణోర్ దుష్టరీతు సహో విశ్వస్మై సహసే సహధ్యై || 6-001-01

  అధా హోతా న్య్ అసీదో యజీయాన్ ఇళస్ పద ఇషయన్న్ ఈడ్యః సన్ |
  తం త్వా నరః ప్రథమం దేవయన్తో మహో రాయే చితయన్తో అను గ్మన్ || 6-001-02

  వృతేవ యన్తమ్ బహుభిర్ వసవ్యాస్ త్వే రయిం జాగృవాంసో అను గ్మన్ |
  రుశన్తమ్ అగ్నిం దర్శతమ్ బృహన్తం వపావన్తం విశ్వహా దీదివాంసమ్ || 6-001-03

  పదం దేవస్య నమసా వ్యన్తః శ్రవస్యవః శ్రవ ఆపన్న్ అమృక్తమ్ |
  నామాని చిద్ దధిరే యజ్ఞియాని భద్రాయాం తే రణయన్త సందృష్టౌ || 6-001-04

  త్వాం వర్ధన్తి క్షితయః పృథివ్యాం త్వాం రాయ ఉభయాసో జనానామ్ |
  త్వం త్రాతా తరణే చేత్యో భూః పితా మాతా సదమ్ ఇన్ మానుషాణామ్ || 6-001-05

  సపర్యేణ్యః స ప్రియో విక్ష్వ్ అగ్నిర్ హోతా మన్ద్రో ని షసాదా యజీయాన్ |
  తం త్వా వయం దమ ఆ దీదివాంసమ్ ఉప జ్ఞుబాధో నమసా సదేమ || 6-001-06

  తం త్వా వయం సుధ్యో నవ్యమ్ అగ్నే సుమ్నాయవ ఈమహే దేవయన్తః |
  త్వం విశో అనయో దీద్యానో దివో అగ్నే బృహతా రోచనేన || 6-001-07

  విశాం కవిం విశ్పతిం శశ్వతీనాం నితోశనం వృషభం చర్షణీనామ్ |
  ప్రేతీషణిమ్ ఇషయన్తమ్ పావకం రాజన్తమ్ అగ్నిం యజతం రయీణామ్ || 6-001-08

  సో అగ్న ఈజే శశమే చ మర్తో యస్ త ఆనట్ సమిధా హవ్యదాతిమ్ |
  య ఆహుతిమ్ పరి వేదా నమోభిర్ విశ్వేత్ స వామా దధతే త్వోతః || 6-001-09

  అస్మా ఉ తే మహి మహే విధేమ నమోభిర్ అగ్నే సమిధోత హవ్యైః |
  వేదీ సూనో సహసో గీర్భిర్ ఉక్థైర్ ఆ తే భద్రాయాం సుమతౌ యతేమ || 6-001-10

  ఆ యస్ తతన్థ రోదసీ వి భాసా శ్రవోభిశ్ చ శ్రవస్యస్ తరుత్రః |
  బృహద్భిర్ వాజై స్థవిరేభిర్ అస్మే రేవద్భిర్ అగ్నే వితరం వి భాహి || 6-001-11

  నృవద్ వసో సదమ్ ఇద్ ధేహ్య్ అస్మే భూరి తోకాయ తనయాయ పశ్వః |
  పూర్వీర్ ఇషో బృహతీర్ ఆరే-అఘా అస్మే భద్రా సౌశ్రవసాని సన్తు || 6-001-12

  పురూణ్య్ అగ్నే పురుధా త్వాయా వసూని రాజన్ వసుతా తే అశ్యామ్ |
  పురూణి హి త్వే పురువార సన్త్య్ అగ్నే వసు విధతే రాజని త్వే || 6-001-13