ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 87)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వో మహే మతయో యన్తు విష్ణవే మరుత్వతే గిరిజా ఏవయామరుత్ |
  ప్ర శర్ధాయ ప్రయజ్యవే సుఖాదయే తవసే భన్దదిష్టయే ధునివ్రతాయ శవసే || 5-087-01

  ప్ర యే జాతా మహినా యే చ ను స్వయమ్ ప్ర విద్మనా బ్రువత ఏవయామరుత్ |
  క్రత్వా తద్ వో మరుతో నాధృషే శవో దానా మహ్నా తద్ ఏషామ్ అధృష్టాసో నాద్రయః || 5-087-02

  ప్ర యే దివో బృహతః శృణ్విరే గిరా సుశుక్వానః సుభ్వ ఏవయామరుత్ |
  న యేషామ్ ఇరీ సధస్థ ఈష్ట ఆఅగ్నయో న స్వవిద్యుతః ప్ర స్యన్ద్రాసో ధునీనామ్ || 5-087-03

  స చక్రమే మహతో నిర్ ఉరుక్రమః సమానస్మాత్ సదస ఏవయామరుత్ |
  యదాయుక్త త్మనా స్వాద్ అధి ష్ణుభిర్ విష్పర్ధసో విమహసో జిగాతి శేవృధో నృభిః || 5-087-04

  స్వనో న వో ऽమవాన్ రేజయద్ వృషా త్వేషో యయిస్ తవిష ఏవయామరుత్ |
  యేనా సహన్త ఋఞ్జత స్వరోచిష స్థారశ్మానో హిరణ్యయాః స్వాయుధాస ఇష్మిణః || 5-087-05

  అపారో వో మహిమా వృద్ధశవసస్ త్వేషం శవో ऽవత్వ్ ఏవయామరుత్ |
  స్థాతారో హి ప్రసితౌ సందృశి స్థన తే న ఉరుష్యతా నిదః శుశుక్వాంసో నాగ్నయః || 5-087-06

  తే రుద్రాసః సుమఖా అగ్నయో యథా తువిద్యుమ్నా అవన్త్వ్ ఏవయామరుత్ |
  దీర్ఘమ్ పృథు పప్రథే సద్మ పార్థివం యేషామ్ అజ్మేష్వ్ ఆ మహః శర్ధాంస్య్ అద్భుతైనసామ్ || 5-087-07

  అద్వేషో నో మరుతో గాతుమ్ ఏతన శ్రోతా హవం జరితుర్ ఏవయామరుత్ |
  విష్ణోర్ మహః సమన్యవో యుయోతన స్మద్ రథ్యో న దంసనాప ద్వేషాంసి సనుతః || 5-087-08

  గన్తా నో యజ్ఞం యజ్ఞియాః సుశమి శ్రోతా హవమ్ అరక్ష ఏవయామరుత్ |
  జ్యేష్ఠాసో న పర్వతాసో వ్యోమని యూయం తస్య ప్రచేతసః స్యాత దుర్ధర్తవో నిదః || 5-087-09