ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 58)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శుక్రం తే అన్యద్ యజతం తే అన్యద్ విషురూపే అహనీ ద్యౌర్ ఇవాసి |
  విశ్వా హి మాయా అవసి స్వధావో భద్రా తే పూషన్న్ ఇహ రాతిర్ అస్తు || 6-058-01

  అజాశ్వః పశుపా వాజపస్త్యో ధియంజిన్వో భువనే విశ్వే అర్పితః |
  అష్ట్రామ్ పూషా శిథిరామ్ ఉద్వరీవృజత్ సంచక్షాణో భువనా దేవ ఈయతే || 6-058-02

  యాస్ తే పూషన్ నావో అన్తః సముద్రే హిరణ్యయీర్ అన్తరిక్షే చరన్తి |
  తాభిర్ యాసి దూత్యాం సూర్యస్య కామేన కృత శ్రవ ఇచ్ఛమానః || 6-058-03

  పూషా సుబన్ధుర్ దివ ఆ పృథివ్యా ఇళస్ పతిర్ మఘవా దస్మవర్చాః |
  యం దేవాసో అదదుః సూర్యాయై కామేన కృతం తవసం స్వఞ్చమ్ || 6-058-04