ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 57)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రా ను పూషణా వయం సఖ్యాయ స్వస్తయే |
  హువేమ వాజసాతయే || 6-057-01

  సోమమ్ అన్య ఉపాసదత్ పాతవే చమ్వోః సుతమ్ |
  కరమ్భమ్ అన్య ఇచ్ఛతి || 6-057-02

  అజా అన్యస్య వహ్నయో హరీ అన్యస్య సమ్భృతా |
  తాభ్యాం వృత్రాణి జిఘ్నతే || 6-057-03

  యద్ ఇన్ద్రో అనయద్ రితో మహీర్ అపో వృషన్తమః |
  తత్ర పూషాభవత్ సచా || 6-057-04

  తామ్ పూష్ణః సుమతిం వయం వృక్షస్య ప్ర వయామ్ ఇవ |
  ఇన్ద్రస్య చా రభామహే || 6-057-05

  ఉత్ పూషణం యువామహే ऽభీశూఇవ సారథిః |
  మహ్యా ఇన్ద్రం స్వస్తయే || 6-057-06