ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 56)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  య ఏనమ్ ఆదిదేశతి కరమ్భాద్ ఇతి పూషణమ్ |
  న తేన దేవ ఆదిశే || 6-056-01

  ఉత ఘా స రథీతమః సఖ్యా సత్పతిర్ యుజా |
  ఇన్ద్రో వృత్రాణి జిఘ్నతే || 6-056-02

  ఉతాదః పరుషే గవి సూరశ్ చక్రం హిరణ్యయమ్ |
  న్య్ ఆరయద్ రథీతమః || 6-056-03

  యద్ అద్య త్వా పురుష్టుత బ్రవామ దస్ర మన్తుమః |
  తత్ సు నో మన్మ సాధయ || 6-056-04

  ఇమం చ నో గవేషణం సాతయే సీషధో గణమ్ |
  ఆరాత్ పూషన్న్ అసి శ్రుతః || 6-056-05

  ఆ తే స్వస్తిమ్ ఈమహ ఆరేఘామ్ ఉపావసుమ్ |
  అద్యా చ సర్వతాతయే శ్వశ్ చ సర్వతాతయే || 6-056-06