ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 55)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏహి వాం విముచో నపాద్ ఆఘృణే సం సచావహై |
  రథీర్ ఋతస్య నో భవ || 6-055-01

  రథీతమం కపర్దినమ్ ఈశానం రాధసో మహః |
  రాయః సఖాయమ్ ఈమహే || 6-055-02

  రాయో ధారాస్య్ ఆఘృణే వసో రాశిర్ అజాశ్వ |
  ధీవతో-ధీవతః సఖా || 6-055-03

  పూషణం న్వ్ అజాశ్వమ్ ఉప స్తోషామ వాజినమ్ |
  స్వసుర్ యో జార ఉచ్యతే || 6-055-04

  మాతుర్ దిధిషుమ్ అబ్రవం స్వసుర్ జారః శృణోతు నః |
  భ్రాతేన్ద్రస్య సఖా మమ || 6-055-05

  ఆజాసః పూషణం రథే నిశృమ్భాస్ తే జనశ్రియమ్ |
  దేవం వహన్తు బిభ్రతః || 6-055-06