ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 54)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమ్ పూషన్ విదుషా నయ యో అఞ్జసానుశాసతి |
  య ఏవేదమ్ ఇతి బ్రవత్ || 6-054-01

  సమ్ ఉ పూష్ణా గమేమహి యో గృహాఅభిశాసతి |
  ఇమ ఏవేతి చ బ్రవత్ || 6-054-02

  పూష్ణశ్ చక్రం న రిష్యతి న కోశో ऽవ పద్యతే |
  నో అస్య వ్యథతే పవిః || 6-054-03

  యో అస్మై హవిషావిధన్ న తమ్ పూషాపి మృష్యతే |
  ప్రథమో విన్దతే వసు || 6-054-04

  పూషా గా అన్వ్ ఏతు నః పూషా రక్షత్వ్ అర్వతః |
  పూషా వాజం సనోతు నః || 6-054-05

  పూషన్న్ అను ప్ర గా ఇహి యజమానస్య సున్వతః |
  అస్మాకం స్తువతామ్ ఉత || 6-054-06

  మాకిర్ నేశన్ మాకీం రిషన్ మాకీం సం శారి కేవటే |
  అథారిష్టాభిర్ ఆ గహి || 6-054-07

  శృణ్వన్తమ్ పూషణం వయమ్ ఇర్యమ్ అనష్టవేదసమ్ |
  ఈశానం రాయ ఈమహే || 6-054-08

  పూషన్ తవ వ్రతే వయం న రిష్యేమ కదా చన |
  స్తోతారస్ త ఇహ స్మసి || 6-054-09

  పరి పూషా పరస్తాద్ ధస్తం దధాతు దక్షిణమ్ |
  పునర్ నో నష్టమ్ ఆజతు || 6-054-10