ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 52)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  న తద్ దివా న పృథివ్యాను మన్యే న యజ్ఞేన నోత శమీభిర్ ఆభిః |
  ఉబ్జన్తు తం సుభ్వః పర్వతాసో ని హీయతామ్ అతియాజస్య యష్టా || 6-052-01

  అతి వా యో మరుతో మన్యతే నో బ్రహ్మ వా యః క్రియమాణం నినిత్సాత్ |
  తపూంషి తస్మై వృజినాని సన్తు బ్రహ్మద్విషమ్ అభి తం శోచతు ద్యౌః || 6-052-02

  కిమ్ అఙ్గ త్వా బ్రహ్మణః సోమ గోపాం కిమ్ అఙ్గ త్వాహుర్ అభిశస్తిపాం నః |
  కిమ్ అఙ్గ నః పశ్యసి నిద్యమానాన్ బ్రహ్మద్విషే తపుషిం హేతిమ్ అస్య || 6-052-03

  అవన్తు మామ్ ఉషసో జాయమానా అవన్తు మా సిన్ధవః పిన్వమానాః |
  అవన్తు మా పర్వతాసో ధ్రువాసో ऽవన్తు మా పితరో దేవహూతౌ || 6-052-04

  విశ్వదానీం సుమనసః స్యామ పశ్యేమ ను సూర్యమ్ ఉచ్చరన్తమ్ |
  తథా కరద్ వసుపతిర్ వసూనాం దేవాఓహానో ऽవసాగమిష్ఠః || 6-052-05

  ఇన్ద్రో నేదిష్ఠమ్ అవసాగమిష్ఠః సరస్వతీ సిన్ధుభిః పిన్వమానా |
  పర్జన్యో న ఓషధీభిర్ మయోభుర్ అగ్నిః సుశంసః సుహవః పితేవ || 6-052-06

  విశ్వే దేవాస ఆ గత శృణుతా మ ఇమం హవమ్ |
  ఏదమ్ బర్హిర్ ని షీదత || 6-052-07

  యో వో దేవా ఘృతస్నునా హవ్యేన ప్రతిభూషతి |
  తం విశ్వ ఉప గచ్ఛథ || 6-052-08

  ఉప నః సూనవో గిరః శృణ్వన్త్వ్ అమృతస్య యే |
  సుమృళీకా భవన్తు నః || 6-052-09

  విశ్వే దేవా ఋతావృధ ఋతుభిర్ హవనశ్రుతః |
  జుషన్తాం యుజ్యమ్ పయః || 6-052-10

  స్తోత్రమ్ ఇన్ద్రో మరుద్గణస్ త్వష్టృమాన్ మిత్రో అర్యమా |
  ఇమా హవ్యా జుషన్త నః || 6-052-11

  ఇమం నో అగ్నే అధ్వరం హోతర్ వయునశో యజ |
  చికిత్వాన్ దైవ్యం జనమ్ || 6-052-12

  విశ్వే దేవాః శృణుతేమం హవమ్ మే యే అన్తరిక్షే య ఉప ద్యవి ష్ఠ |
  యే అగ్నిజిహ్వా ఉత వా యజత్రా ఆసద్యాస్మిన్ బర్హిషి మాదయధ్వమ్ || 6-052-13

  విశ్వే దేవా మమ శృణ్వన్తు యజ్ఞియా ఉభే రోదసీ అపాం నపాచ్ చ మన్మ |
  మా వో వచాంసి పరిచక్ష్యాణి వోచం సుమ్నేష్వ్ ఇద్ వో అన్తమా మదేమ || 6-052-14

  యే కే చ జ్మా మహినో అహిమాయా దివో జజ్ఞిరే అపాం సధస్థే |
  తే అస్మభ్యమ్ ఇషయే విశ్వమ్ ఆయుః క్షప ఉస్రా వరివస్యన్తు దేవాః || 6-052-15

  అగ్నీపర్జన్యావ్ అవతం ధియమ్ మే ऽస్మిన్ హవే సుహవా సుష్టుతిం నః |
  ఇళామ్ అన్యో జనయద్ గర్భమ్ అన్యః ప్రజావతీర్ ఇష ఆ ధత్తమ్ అస్మే || 6-052-16

  స్తీర్ణే బర్హిషి సమిధానే అగ్నౌ సూక్తేన మహా నమసా వివాసే |
  అస్మిన్ నో అద్య విదథే యజత్రా విశ్వే దేవా హవిషి మాదయధ్వమ్ || 6-052-17