ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 51)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ ఉ త్యచ్ చక్షుర్ మహి మిత్రయోర్ ఆఏతి ప్రియం వరుణయోర్ అదబ్ధమ్ |
  ఋతస్య శుచి దర్శతమ్ అనీకం రుక్మో న దివ ఉదితా వ్య్ అద్యౌత్ || 6-051-01

  వేద యస్ త్రీణి విదథాన్య్ ఏషాం దేవానాం జన్మ సనుతర్ ఆ చ విప్రః |
  ఋజు మర్తేషు వృజినా చ పశ్యన్న్ అభి చష్టే సూరో అర్య ఏవాన్ || 6-051-02

  స్తుష ఉ వో మహ ఋతస్య గోపాన్ అదితిమ్ మిత్రం వరుణం సుజాతాన్ |
  అర్యమణమ్ భగమ్ అదబ్ధధీతీన్ అచ్ఛా వోచే సధన్యః పావకాన్ || 6-051-03

  రిశాదసః సత్పతీఅదబ్ధాన్ మహో రాజ్ఞః సువసనస్య దాతౄన్ |
  యూనః సుక్షత్రాన్ క్షయతో దివో నౄన్ ఆదిత్యాన్ యామ్య్ అదితిం దువోయు || 6-051-04

  ద్యౌష్ పితః పృథివి మాతర్ అధ్రుగ్ అగ్నే భ్రాతర్ వసవో మృళతా నః |
  విశ్వ ఆదిత్యా అదితే సజోషా అస్మభ్యం శర్మ బహులం వి యన్త || 6-051-05

  మా నో వృకాయ వృక్యే సమస్మా అఘాయతే రీరధతా యజత్రాః |
  యూయం హి ష్ఠా రథ్యో నస్ తనూనాం యూయం దక్షస్య వచసో బభూవ || 6-051-06

  మా వ ఏనో అన్యకృతమ్ భుజేమ మా తత్ కర్మ వసవో యచ్ చయధ్వే |
  విశ్వస్య హి క్షయథ విశ్వదేవాః స్వయం రిపుస్ తన్వం రీరిషీష్ట || 6-051-07

  నమ ఇద్ ఉగ్రం నమ ఆ వివాసే నమో దాధార పృథివీమ్ ఉత ద్యామ్ |
  నమో దేవేభ్యో నమ ఈశ ఏషాం కృతం చిద్ ఏనో నమసా వివాసే || 6-051-08

  ఋతస్య వో రథ్యః పూతదక్షాన్ ఋతస్య పస్త్యసదో అదబ్ధాన్ |
  తాఆ నమోభిర్ ఉరుచక్షసో నౄన్ విశ్వాన్ వ ఆ నమే మహో యజత్రాః || 6-051-09

  తే హి శ్రేష్ఠవర్చసస్ త ఉ నస్ తిరో విశ్వాని దురితా నయన్తి |
  సుక్షత్రాసో వరుణో మిత్రో అగ్నిర్ ఋతధీతయో వక్మరాజసత్యాః || 6-051-10

  తే న ఇన్ద్రః పృథివీ క్షామ వర్ధన్ పూషా భగో అదితిః పఞ్చ జనాః |
  సుశర్మాణః స్వవసః సునీథా భవన్తు నః సుత్రాత్రాసః సుగోపాః || 6-051-11

  నూ సద్మానం దివ్యం నంశి దేవా భారద్వాజః సుమతిం యాతి హోతా |
  ఆసానేభిర్ యజమానో మియేధైర్ దేవానాం జన్మ వసూయుర్ వవన్ద || 6-051-12

  అప త్యం వృజినం రిపుం స్తేనమ్ అగ్నే దురాధ్యమ్ |
  దవిష్ఠమ్ అస్య సత్పతే కృధీ సుగమ్ || 6-051-13

  గ్రావాణః సోమ నో హి కం సఖిత్వనాయ వావశుః |
  జహీ న్య్ అత్రిణమ్ పణిం వృకో హి షః || 6-051-14

  యూయం హి ష్ఠా సుదానవ ఇన్ద్రజ్యేష్ఠా అభిద్యవః |
  కర్తా నో అధ్వన్న్ ఆ సుగం గోపా అమా || 6-051-15

  అపి పన్థామ్ అగన్మహి స్వస్తిగామ్ అనేహసమ్ |
  యేన విశ్వాః పరి ద్విషో వృణక్తి విన్దతే వసు || 6-051-16