ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 50)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హువే వో దేవీమ్ అదితిం నమోభిర్ మృళీకాయ వరుణమ్ మిత్రమ్ అగ్నిమ్ |
  అభిక్షదామ్ అర్యమణం సుశేవం త్రాతౄన్ దేవాన్ సవితారమ్ భగం చ || 6-050-01

  సుజ్యోతిషః సూర్య దక్షపితౄన్ అనాగాస్త్వే సుమహో వీహి దేవాన్ |
  ద్విజన్మానో య ఋతసాపః సత్యాః స్వర్వన్తో యజతా అగ్నిజిహ్వాః || 6-050-02

  ఉత ద్యావాపృథివీ క్షత్రమ్ ఉరు బృహద్ రోదసీ శరణం సుషుమ్నే |
  మహస్ కరథో వరివో యథా నో ऽస్మే క్షయాయ ధిషణే అనేహః || 6-050-03

  ఆ నో రుద్రస్య సూనవో నమన్తామ్ అద్యా హూతాసో వసవో ऽధృష్టాః |
  యద్ ఈమ్ అర్భే మహతి వా హితాసో బాధే మరుతో అహ్వామ దేవాన్ || 6-050-04

  మిమ్యక్ష యేషు రోదసీ ను దేవీ సిషక్తి పూషా అభ్యర్ధయజ్వా |
  శ్రుత్వా హవమ్ మరుతో యద్ ధ యాథ భూమా రేజన్తే అధ్వని ప్రవిక్తే || 6-050-05

  అభి త్యం వీరం గిర్వణసమ్ అర్చేన్ద్రమ్ బ్రహ్మణా జరితర్ నవేన |
  శ్రవద్ ఇద్ ధవమ్ ఉప చ స్తవానో రాసద్ వాజాఉప మహో గృణానః || 6-050-06

  ఓమానమ్ ఆపో మానుషీర్ అమృక్తం ధాత తోకాయ తనయాయ శం యోః |
  యూయం హి ష్ఠా భిషజో మాతృతమా విశ్వస్య స్థాతుర్ జగతో జనిత్రీః || 6-050-07

  ఆ నో దేవః సవితా త్రాయమాణో హిరణ్యపాణిర్ యజతో జగమ్యాత్ |
  యో దత్రవాఉషసో న ప్రతీకం వ్యూర్ణుతే దాశుషే వార్యాణి || 6-050-08

  ఉత త్వం సూనో సహసో నో అద్యా దేవాఅస్మిన్న్ అధ్వరే వవృత్యాః |
  స్యామ్ అహం తే సదమ్ ఇద్ రాతౌ తవ స్యామ్ అగ్నే ऽవసా సువీరః || 6-050-09

  ఉత త్యా మే హవమ్ ఆ జగ్మ్యాతం నాసత్యా ధీభిర్ యువమ్ అఙ్గ విప్రా |
  అత్రిం న మహస్ తమసో ऽముముక్తం తూర్వతం నరా దురితాద్ అభీకే || 6-050-10

  తే నో రాయో ద్యుమతో వాజవతో దాతారో భూత నృవతః పురుక్షోః |
  దశస్యన్తో దివ్యాః పార్థివాసో గోజాతా అప్యా మృళతా చ దేవాః || 6-050-11

  తే నో రుద్రః సరస్వతీ సజోషా మీళ్హుష్మన్తో విష్ణుర్ మృళన్తు వాయుః |
  ఋభుక్షా వాజో దైవ్యో విధాతా పర్జన్యావాతా పిప్యతామ్ ఇషం నః || 6-050-12

  ఉత స్య దేవః సవితా భగో నో ऽపాం నపాద్ అవతు దాను పప్రిః |
  త్వష్టా దేవేభిర్ జనిభిః సజోషా ద్యౌర్ దేవేభిః పృథివీ సముద్రైః || 6-050-13

  ఉత నో ऽహిర్ బుధ్న్యః శృణోత్వ్ అజ ఏకపాత్ పృథివీ సముద్రః |
  విశ్వే దేవా ఋతావృధో హువానా స్తుతా మన్త్రాః కవిశస్తా అవన్తు || 6-050-14

  ఏవా నపాతో మమ తస్య ధీభిర్ భరద్వాజా అభ్య్ అర్చన్త్య్ అర్కైః |
  గ్నా హుతాసో వసవో ऽధృష్టా విశ్వే స్తుతాసో భూతా యజత్రాః || 6-050-15