ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 49)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స్తుషే జనం సువ్రతం నవ్యసీభిర్ గీర్భిర్ మిత్రావరుణా సుమ్నయన్తా |
  త ఆ గమన్తు త ఇహ శ్రువన్తు సుక్షత్రాసో వరుణో మిత్రో అగ్నిః || 6-049-01

  విశో-విశ ఈడ్యమ్ అధ్వరేష్వ్ అదృప్తక్రతుమ్ అరతిం యువత్యోః |
  దివః శిశుం సహసః సూనుమ్ అగ్నిం యజ్ఞస్య కేతుమ్ అరుషం యజధ్యై || 6-049-02

  అరుషస్య దుహితరా విరూపే స్తృభిర్ అన్యా పిపిశే సూరో అన్యా |
  మిథస్తురా విచరన్తీ పావకే మన్మ శ్రుతం నక్షత ఋచ్యమానే || 6-049-03

  ప్ర వాయుమ్ అచ్ఛా బృహతీ మనీషా బృహద్రయిం విశ్వవారం రథప్రామ్ |
  ద్యుతద్యామా నియుతః పత్యమానః కవిః కవిమ్ ఇయక్షసి ప్రయజ్యో || 6-049-04

  స మే వపుశ్ ఛదయద్ అశ్వినోర్ యో రథో విరుక్మాన్ మనసా యుజానః |
  యేన నరా నాసత్యేషయధ్యై వర్తిర్ యాథస్ తనయాయ త్మనే చ || 6-049-05

  పర్జన్యవాతా వృషభా పృథివ్యాః పురీషాణి జిన్వతమ్ అప్యాని |
  సత్యశ్రుతః కవయో యస్య గీర్భిర్ జగత స్థాతర్ జగద్ ఆ కృణుధ్వమ్ || 6-049-06

  పావీరవీ కన్యా చిత్రాయుః సరస్వతీ వీరపత్నీ ధియం ధాత్ |
  గ్నాభిర్ అచ్ఛిద్రం శరణం సజోషా దురాధర్షం గృణతే శర్మ యంసత్ || 6-049-07

  పథస్-పథః పరిపతిం వచస్యా కామేన కృతో అభ్య్ ఆనళ్ అర్కమ్ |
  స నో రాసచ్ ఛురుధశ్ చన్ద్రాగ్రా ధియం-ధియం సీషధాతి ప్ర పూషా || 6-049-08

  ప్రథమభాజం యశసం వయోధాం సుపాణిం దేవం సుగభస్తిమ్ ఋభ్వమ్ |
  హోతా యక్షద్ యజతమ్ పస్త్యానామ్ అగ్నిస్ త్వష్టారం సుహవం విభావా || 6-049-09

  భువనస్య పితరం గీర్భిర్ ఆభీ రుద్రం దివా వర్ధయా రుద్రమ్ అక్తౌ |
  బృహన్తమ్ ఋష్వమ్ అజరం సుషుమ్నమ్ ఋధగ్ ఘువేమ కవినేషితాసః || 6-049-10

  ఆ యువానః కవయో యజ్ఞియాసో మరుతో గన్త గృణతో వరస్యామ్ |
  అచిత్రం చిద్ ధి జిన్వథా వృధన్త ఇత్థా నక్షన్తో నరో అఙ్గిరస్వత్ || 6-049-11

  ప్ర వీరాయ ప్ర తవసే తురాయాజా యూథేవ పశురక్షిర్ అస్తమ్ |
  స పిస్పృశతి తన్వై శ్రుతస్య స్తృభిర్ న నాకం వచనస్య విపః || 6-049-12

  యో రజాంసి విమమే పార్థివాని త్రిశ్ చిద్ విష్ణుర్ మనవే బాధితాయ |
  తస్య తే శర్మన్న్ ఉపదద్యమానే రాయా మదేమ తన్వా తనా చ || 6-049-13

  తన్ నో ऽహిర్ బుధ్న్యో అద్భిర్ అర్కైస్ తత్ పర్వతస్ తత్ సవితా చనో ధాత్ |
  తద్ ఓషధీభిర్ అభి రాతిషాచో భగః పురంధిర్ జిన్వతు ప్ర రాయే || 6-049-14

  ను నో రయిం రథ్యం చర్షణిప్రామ్ పురువీరమ్ మహ ఋతస్య గోపామ్ |
  క్షయం దాతాజరం యేన జనాన్ స్పృధో అదేవీర్ అభి చ క్రమామ విశ ఆదేవీర్ అభ్య్ అశ్నవామ || 6-049-15