ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 48)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యజ్ఞా-యజ్ఞా వో అగ్నయే గిరా-గిరా చ దక్షసే |
  ప్ర-ప్ర వయమ్ అమృతం జాతవేదసమ్ ప్రియమ్ మిత్రం న శంసిషమ్ || 6-048-01

  ఊర్జో నపాతం స హినాయమ్ అస్మయుర్ దాశేమ హవ్యదాతయే |
  భువద్ వాజేష్వ్ అవితా భువద్ వృధ ఉత త్రాతా తనూనామ్ || 6-048-02

  వృషా హ్య్ అగ్నే అజరో మహాన్ విభాస్య్ అర్చిషా |
  అజస్రేణ శోచిషా శోశుచచ్ ఛుచే సుదీతిభిః సు దీదిహి || 6-048-03

  మహో దేవాన్ యజసి యక్ష్య్ ఆనుషక్ తవ క్రత్వోత దంసనా |
  అర్వాచః సీం కృణుహ్య్ అగ్నే ऽవసే రాస్వ వాజోత వంస్వ || 6-048-04

  యమ్ ఆపో అద్రయో వనా గర్భమ్ ఋతస్య పిప్రతి |
  సహసా యో మథితో జాయతే నృభిః పృథివ్యా అధి సానవి || 6-048-05

  ఆ యః పప్రౌ భానునా రోదసీ ఉభే ధూమేన ధావతే దివి |
  తిరస్ తమో దదృశ ఊర్మ్యాస్వ్ ఆ శ్యావాస్వ్ అరుషో వృషా శ్యావా అరుషో వృషా || 6-048-06

  బృహద్భిర్ అగ్నే అర్చిభిః శుక్రేణ దేవ శోచిషా |
  భరద్వాజే సమిధానో యవిష్ఠ్య రేవన్ నః శుక్ర దీదిహి ద్యుమత్ పావక దీదిహి || 6-048-07

  విశ్వాసాం గృహపతిర్ విశామ్ అసి త్వమ్ అగ్నే మానుషీణామ్ |
  శతమ్ పూర్భిర్ యవిష్ఠ పాహ్య్ అంహసః సమేద్ధారం శతం హిమా స్తోతృభ్యో యే చ దదతి || 6-048-08

  త్వం నశ్ చిత్ర ఊత్యా వసో రాధాంసి చోదయ |
  అస్య రాయస్ త్వమ్ అగ్నే రథీర్ అసి విదా గాధం తుచే తు నః || 6-048-09

  పర్షి తోకం తనయమ్ పర్తృభిష్ ట్వమ్ అదబ్ధైర్ అప్రయుత్వభిః |
  అగ్నే హేళాంసి దైవ్యా యుయోధి నో ऽదేవాని హ్వరాంసి చ || 6-048-10

  ఆ సఖాయః సబర్దుఘాం ధేనుమ్ అజధ్వమ్ ఉప నవ్యసా వచః |
  సృజధ్వమ్ అనపస్ఫురామ్ || 6-048-11

  యా శర్ధాయ మారుతాయ స్వభానవే శ్రవో ऽమృత్యు ధుక్షత| |
  యా మృళీకే మరుతాం తురాణాం యా సుమ్నైర్ ఏవయావరీ || 6-048-12

  భరద్వాజాయావ ధుక్షత ద్వితా |
  ధేనుం చ విశ్వదోహసమ్ ఇషం చ విశ్వభోజసమ్ || 6-048-13

  తం వ ఇన్ద్రం న సుక్రతుం వరుణమ్ ఇవ మాయినమ్ |
  అర్యమణం న మన్ద్రం సృప్రభోజసం విష్ణుం న స్తుష ఆదిశే || 6-048-14

  త్వేషం శర్ధో న మారుతం తువిష్వణ్య్ అనర్వాణమ్ పూషణం సం యథా శతా |
  సం సహస్రా కారిషచ్ చర్షణిభ్య ఆఆవిర్ గూళ్హా వసూ కరత్ సువేదా నో వసూ కరత్ || 6-048-15

  ఆ మా పూషన్న్ ఉప ద్రవ శంసిషం ను తే అపికర్ణ ఆఘృణే |
  అఘా అర్యో అరాతయః || 6-048-16

  మా కాకమ్బీరమ్ ఉద్ వృహో వనస్పతిమ్ అశస్తీర్ వి హి నీనశః |
  మోత సూరో అహ ఏవా చన గ్రీవా ఆదధతే వేః || 6-048-17

  దృతేర్ ఇవ తే ऽవృకమ్ అస్తు సఖ్యమ్ |
  అచ్ఛిద్రస్య దధన్వతః సుపూర్ణస్య దధన్వతః || 6-048-18

  పరో హి మర్త్యైర్ అసి సమో దేవైర్ ఉత శ్రియా |
  అభి ఖ్యః పూషన్ పృతనాసు నస్ త్వమ్ అవా నూనం యథా పురా || 6-048-19

  వామీ వామస్య ధూతయః ప్రణీతిర్ అస్తు సూనృతా |
  దేవస్య వా మరుతో మర్త్యస్య వేజానస్య ప్రయజ్యవః || 6-048-20

  సద్యశ్ చిద్ యస్య చర్కృతిః పరి ద్యాం దేవో నైతి సూర్యః |
  త్వేషం శవో దధిరే నామ యజ్ఞియమ్ మరుతో వృత్రహం శవో జ్యేష్ఠం వృత్రహం శవః || 6-048-21

  సకృద్ ధ ద్యౌర్ అజాయత సకృద్ భూమిర్ అజాయత |
  పృశ్న్యా దుగ్ధం సకృత్ పయస్ తద్ అన్యో నాను జాయతే || 6-048-22