ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 53)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వయమ్ ఉ త్వా పథస్ పతే రథం న వాజసాతయే |
  ధియే పూషన్న్ అయుజ్మహి || 6-053-01

  అభి నో నర్యం వసు వీరమ్ ప్రయతదక్షిణమ్ |
  వామం గృహపతిం నయ || 6-053-02

  అదిత్సన్తం చిద్ ఆఘృణే పూషన్ దానాయ చోదయ |
  పణేశ్ చిద్ వి మ్రదా మనః || 6-053-03

  వి పథో వాజసాతయే చినుహి వి మృధో జహి |
  సాధన్తామ్ ఉగ్ర నో ధియః || 6-053-04

  పరి తృన్ధి పణీనామ్ ఆరయా హృదయా కవే |
  అథేమ్ అస్మభ్యం రన్ధయ || 6-053-05

  వి పూషన్న్ ఆరయా తుద పణేర్ ఇచ్ఛ హృది ప్రియమ్ |
  అథేమ్ అస్మభ్యం రన్ధయ || 6-053-06

  ఆ రిఖ కికిరా కృణు పణీనాం హృదయా కవే |
  అథేమ్ అస్మభ్యం రన్ధయ || 6-053-07

  యామ్ పూషన్ బ్రహ్మచోదనీమ్ ఆరామ్ బిభర్ష్య్ ఆఘృణే |
  తయా సమస్య హృదయమ్ ఆ రిఖ కికిరా కృణు || 6-053-08

  యా తే అష్ట్రా గోపశాఘృణే పశుసాధనీ |
  తస్యాస్ తే సుమ్నమ్ ఈమహే || 6-053-09

  ఉత నో గోషణిం ధియమ్ అశ్వసాం వాజసామ్ ఉత |
  నృవత్ కృణుహి వీతయే || 6-053-10